Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Vino cu pensia la Bancpost si primesti un tichet cadou

Perioada Campaniei: 20 Aprilie 2015 – 29 Mai 2015

Vino cu pensia la Bancpost si primesti un tichet cadou!

Regulament oficial al campaniei promotionale

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial al campaniei
(1) Organizatorul Campaniei “Vino cu pensia la Bancpost si primesti un tichet cadou!”– numita in continuare „Campanie”, este S.C. Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”.
(2) Organizatorul va desfasura aceasta campanie cu sprijinul imputernicitului sau S.C. netWing International S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 20 A, sector 6, avand Cod Unic de Inregistrare 16552818, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10472/2004, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4418, in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, in calitate de imputernicit al Organizatorului, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare “Agentia”.
(3) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 20 Aprilie 2015 – 8 Mai 2015.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate bonusurile acordate in cadrul acestei Campanii si care nu pot fi inmanate clientilor din motive independente de vointa bancii raman la Organizator.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care deschid un cont de pensie, in perioada campaniei, la Bancpost S.A si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament, denumiti in continuare „Participanti”,
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Bancpost S.A. si nici membrii familiilor acestora si nici angajatii Agentiei sau membrii famililor acestora(copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe perioada de desfasurare in toate unitatile unitatile Bancpost de pe intreg teritoriul Romaniei. De asemenea, Regulamentul campaniei este publicat si pe site-ul Bancpost (www.bancpost.ro).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

ART. 5. MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru a participa la aceasta Campanie, un Participant trebuie:
• sa deschida un cont de pensie la Bancpost in perioada derularii Campaniei;
• sa nu inregistreze debite fata de Banca

(2) Un participant nu poate deschide mai mult de un cont de pensie.

(3) Premiile constau in tichete cadou si se vor acorda in limita stocului de 2000 de tichete cadou, cate unul pentru fiecare Participant.

(4) Fiecarui Participant, pe baza unui proces verbal si a copiei actului de identitate, ii va fi inmanat de catre un reprezentant al Organizatorului cate un tichet cadou la data deschiderii contului de pensie.

(5) In cazul in care o unitate teritoriala, in perioda campaniei, epuizeaza stocul de tichete cadou, Participantul va primi tichetul cadou aferent la data inmanarii cardului de debit atasat contului de pensie.

Art. 6. Bonusurile

(1) Valoarea neta a unui tichet cadou oferit in cadrul acestei campanii este de 20 RON, corespunzator unui premiu brut de 23,80 lei
(2) Participantii nu au posibilitatea de a schimba tichetul cadou cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze,sa vireze si sa declare anual, impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participanti in conformitate cu prevederile legii 571/2003 privin Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala, in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a Participantilor.

Art. 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 10 RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
– eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(2) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
c. Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
d. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
e. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
f. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

(3) Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

ART.12. Dispozitii finale
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage bonusurile acordate.
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit de la orice unitate Bancpost, pe toata durata Campaniei si poate fi accesat pe site-ul Bancpost (www.bancpost.ro) pe toata durata campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Redactat si autentificat de Societatea Profesionala Notariala “Expert” din Bucuresti, intr-un singur exemplar original, semnat de parti care ramane in arhiva biroului notarial si in 4 ( patru) duplicate, din care 1 ( un) duplicat ramane in arhiva impreuna cu originalul, iar 3 ( trei ) duplicate se elibereaza partilor.

S.C. BANCOPST S.A

Prin imputernicit,
S.C netWing International S.R.L

Act Aditional 1

ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
Vino cu pensia la Bancpost si castiga un tichet cadou

(1) Organizatorul Campaniei “Vino cu pensia la Bancpost si primesti un tichet cadou!”– numita in continuare „Campanie”, este S.C. Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”.
A decis modificarea Regulamentului promotiei „Nebun dupa puncte? Noi te premiem.” (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

Art 1

I.-Art.2 din Regulament se modifica astfel incat va avea urmatorul continut:

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 20 Aprilie 2015 – 29 Mai 2015.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate bonusurile acordate in cadrul acestei Campanii si care nu pot fi inmanate clientilor din motive independente de vointa bancii raman la Organizator.

Art 2.

Restul articolelor din Regulament raman neschimbate.

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!