Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Traieste armonia unei seri desavarsite

Perioada campaniei: 13.10.2016-14.10.2016

Traieste armonia unei seri desavarsite
Regulamentul campaniei promotionale
Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul Campaniei “Traieste armonia unei seri desavarsite” este Bancpost Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr.6A, sector 2., inmatriculatala Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare RO404416, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, cont nr. cont IBAN RO56BPOS0000 0000 104 RON 0O, deschis la Bancpost Centrala, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania “Traieste armonia unei seri desavarsite” organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 13.10.2016 – 14.10.2016, in intervalul orar 8.00 – 19.00, iar pe 15.10.2016 in intervalul orar 8:00 – 14:30, sub forma unei tombole, cu ocazia evenimentului „Conferinta Societatii Romane de Chirurgie a Sanului si Oncologie, organizat de Societatea Romana de Chirurgie a Sanului si Oncologie, ce va avea loc in data de 13, 14 si 15 octombrie 2016 la Hotel Caro din Bucuresti.
(2) Premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in maxim 2 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului tragerii la sorti, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.
(3) In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul resedinta in Romania, participanti la evenimentul Conferinta Societatii Romane de Chirurgie a Sanului si Oncologie, ce va avea loc in data de 13, 14 si 15 octombrie a.c. la Hotel Caro din Bucuresti, care completeaza talonul de participare la tombola si sunt de acord cu conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Bancpost S.A. si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Castigatorul unei invitatii duble nu mai poate fi desemnat castigator in extragerile ulterioare. Astfel, un participant nu poate castiga decat o singura data pe parcursul celor trei zile de campanie promotionala.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(5) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.
(2) Campania “Traieste armonia unei seri desavarsite” se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(3) Regulamentul Campaniei “Traieste armonia unei seri desavarsite” este disponibil pe perioada de desfasurare a campaniei, la locul de desfasurare a evenimentului Conferinta Societatii Romane de Chirurgie a Sanului si Oncologie, respectiv la standul Bancpost ce va fi amenajat cu aceasta ocazie.
(4) Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

Art. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania “Traieste armonia unei seri desavarsite”, se desfasoara in perioada 13.10.2016-14.10.2016, in intervalul orar 8.00 – 19.00, iar pe 15.10.2016 in intervalul orar 8:00-14:30;
(2) La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta peste 18 ani, care este prezenta la evenimentul Conferinta Societatii Romane de Chirurgie a Sanului si Oncologie, organizata de Societatea Romana de Chirurgie a Sanului si Oncologie, ce va avea loc in perioada 13-15 octombrie a.c. la Hotel Caro din Bucuresti.
(3) Vor fi desemnati 9 castigatori ai campaniei organizata sub forma unei tombole, desemnarea fiind facuta prin tragere la sorti. La sfarsitul fiecarei zile a evenimentului Conferinta Societatii Romane de Chirurgie a Sanului si Oncologie va avea loc cate o tragere la sorti in prezenta publicului cu participantii zilei respective pentru desemnarea a 3 castigatori. Fiecare premiu consta intr-o invitatie dubla la concertul Cameratei Regale care va avea loc pe data de 19 octombrie 2016, incepand cu ora 19:00, la Ateleul Roman. Valoarea neta estimativa a fiecarui premiu dintre cele 9 puse in joc este cuprinsa intre 160 lei si 300 lei.
(4) Tragerea la sorti se va realiza in fata publicului prezent la eveniment dintre taloanele depuse de participantii la promotie in bolurile special amenajate. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant din partea Organizatorului si a 2 martori care vor atesta realizarea extragerii. Pentru fiecare castigator se vor extrage si 3 rezerve (participanti ce indeplinesc toate conditiile de participare in campanie conform prezentului Regulament), pentru cazurile in care potentialul castigator nu poate fi premiat.
(5) Castigatorii desemnati prin tragerea la sorti vor fi contactati timp de 2 zile lucratoare, in fiecare zi, pe numerele de telefon furnizate catre BANCPOST S.A. In cazul in care un castigator desemnat prin tragerea la sorti nu raspunde la telefon in niciuna dintre cele 2 zile, si nu contacteaza Banca in acest interval, se va contacta prima rezerva potentiala castigatoare a premiului si se va aplica aceeasi procedura ca si in cazul castigatorului.
(6) Tragerile la sorti vor avea loc la sfarsitul fiecarei zile de 13.10.2016, 14.10.2016 si 15.10.2016.

Art. 6. PREMIILE

(1)Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei campanii vor consta in 9 invitatii duble la concertul Cameratei Regale din data de 19 octombrie, ora 19:00, de la Ateneul Roman, concert care va marca deschiderea Stagiunii Regale 2016-2017.(2) Valoarea totala neta estimativa a fiecaruia dintre cele 9 premii este cuprinsa intre 160 lei si 300 lei.
(2) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a schimba premiile oferite cu alte bunuri si nici de a solicita schimbarea caracteristicilor premiului.
Premiile se vor acorda participantilor pana cel tarziu la data de 18.10.2016.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

(1) Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare (Legea 227/2015). In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Totodata, organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor de mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile mentionate mai sus, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea premiului in mod necuvenit, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 10. RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati la numarul de telefon pe care l-au mentionat pe talonul de participare;
– corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
– imposibilitatea participarii la aceasta Campanie, respectiv a acordarii premiului datorita unor cauze care nu depind direct de ei;
– eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.
(2) Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

ART.12. DIVERSE

(1) Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigator al unui premiu al prezentei campanii, numele si prenumele acestora si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate.
Prin participarea la campanie participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului regulament. In cazul in care organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea de catre castigator a conditiilor stipulate de regulamentul oficial, acestia isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!