Campanii Inchise, Companii »

Rompetrol – Concurs Fifth Gear

Perioada Campaniei: 16 APRILIE 2015 – 1 IUNIE 2015

Rompetrol – Concurs Fifth Gear
REGULAMENTUL PROMOTIEI

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI/CONCURSULUI
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northen Tower,etaj 2, Sector 1 avand nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/1716/2000, cod unic de inregistrare RO12751583, având contul bancar IBAN RO77RNCB0072001339140011 deschis la BCR Bucuresti, Sector 1099, Numar Operator de date cu caracter personal: 1925, reprezentata de Dl. Vladislav Rusnac, Director General, denumita in continuare “Organizator”.
Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii, denumit în cele ce urmează „Regulamentul”.
Prin participarea la acest Concurs, se prezuma atat cunoasterea regulamentului cat si acordul Participantului cu privire la continutul acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Promotie.
Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si cu dispozitiile legale aplicabile.

2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE
Concursul se desfăşoară în perioada 16 Aprilie 2015, ora 00:00 – 1 Iunie 2015, ora 23:59:59.
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de Facebook HISTORY Romania:
https://www.facebook.com/HISTORYRomania

3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a promotiei;
b) Sa aiba domiciliul stabil în România;
Sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Persoanele fizice care nu au cont de utilizator pot crea un cont nou, la adresa: www.facebook.com
Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (respectiv copii, parinti, sot/sotie). Incalcarea acestei interdictii se sanctioneaza cu invalidarea participarii.

4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
•in format electronic, prin accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/HISTORYRomania
•in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 6, Bucuresti, Cod Postal 010099, sau la adresa de email office@rompetrol.com.
•De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.30.30.800 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00-17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HISTORYRomania, de la data publicarii acestea fiind obligatorii si opozabile participantilor.

5. MECANISMUL PROMOTIEI
Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii care au drept de participare cf. Art. 3 “Drept de participare”, trebuie indeplineasca, in mod cumulativ, si urmatoarele conditii:
• Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus
• Cu History si Rompetrol poti castiga carburant Efix pentru un an. Intra pe pagina de facebook History Romania pentru mai multe informatii si sansa de a intra in competitie. Viteza a cincea este sponsorizata de Efix de la Rompetrol.
•In perioada promotiei pe pagina de Facebook HISTORY Romania https://www.facebook.com/HISTORYRomania organizatorul va propune cate o intrebare in cadrul emisiunilor Fifth Gear. Cei care doresc sa se inscrie in campanie trebuie sa posteze raspunsul printr-un comentariu la intrebare.
Concursul Fifth Gear va fi promovat atat pe pagina oficiala de Facebook History, dar si in benzinariile Rompetrol din tara, unde va fi plasat un poster cu informatii despre concurs, care informeaza participantii posibili sa urmareasca emisiunea Fifth Gear pe canalul History, avand astfel sansa de a intra in concurs.
Orice inscriere ulterioara datei de inchidere a promotiei (conform Art. 2 de mai sus), este nevalabila.

6. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) Participantii sa indeplineasca conditiile prevazute la Pct. 3 “Drept de participare”;
b) Inscrierea sa fie facuta in conditiile Pct. 5 “Mecanismul promotiei” unde sunt mentionate si celelalte conditii necesare a fi indeplinite privind postarea, continutul si participarea.
c) In cadrul validarii inscrierii (prin facebook) se va obtine consimtamantul expres al castigatorilor pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de Organizator, precum si pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului. Consimtamantul se va exprima si in scris la solicitarea Organizatorului.
Acordarea consimtamantului expres in conformitate cu cele mentionate la lit. c) de mai sus reprezinta o conditie de validitate pentru acordarea premiilor de catre Organizator, nerespectarea/ neindeplinirea acestei conditii fiind considerata refuz de primire a premiului, conducand la acordarea acestuia catre castigatorii de rezerva.

7. PREMII
Se va acorda prin tragere la sorti, un singur premiu. Premiul va consta intr-un card de alimentare cu combustibil in statiile proprii Rompetrol si partener Rompetrol din toata tara, in valoare de 4500lei +TVA, acordat de Organizator, cu o perioada de valabilitate de 1 an din data emiterii.
Valoarea comerciala a premiului acordat (inclusiv TVA) este de 5580 RON. Valoarea totala include valoarea comerciala la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.

8. ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorul se desemneaza prin tragerea la sorti care va avea loc pe data de 9 Iunie 2015, si in care vor fi inclusi toti participantii care au respectat regulamentul Concursului si care au raspuns corect la intrebare. In cadrul extragerii se va desemna un castigator si vor fi extrase si 3 (trei) rezerve. In caz de invalidare a primului participant extras castigator, rezervele vor fi desemnate in ordinea extragerii acestora. In cazul in care nu se poate valida un castigator, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
Pentru a putea castiga premiul oferit la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile din prezentul regulament, nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) fiind sanctionata cu invalidarea. In cazul neprimirii de catre Organizator a refuzului de accept al premiului acordat, se va considera ca respectivul castigator accepta tacit participarea la prezenta promotie, conditiile acesteia precum si premiul acordat. In vederea validarii, castigatorul trebuie sa poata fi contactat de catre Organizator print-un mesaj pe reteaua de socializare in contul de pe care s-a inscris in campanie, unde i se vor cere datele de contact (nume, prenume, numar de telefon, e-mail) pentru validare in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la extragere si trebuie sa transmita in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la solicitare, catre reprezentantul Organizatorului la adresa de e-mail: office@rompetrol.com datele solicitate. NU SE VA SOLICITA TRANSMITEREA INFORMATIILOR CATRE ALTA ADRESA DE EMAIL PENTRU A SE EVITA EVENTUALELE FRAUDE, FARSE SAU ABUZURI.

Castigatorul va fi contactat apoi de catre Organizator, pentru a-i fi puse la dispozitie toate detaliile validarii si pentru a furniza datele necesare pentru intrarea in posesia premiului.
Daca participantul castigator nu poate fi contactat sau nu intruneste toate conditiile de validare, este declarat necastigator si se va recurge la validarea unei rezerve.
Castigatorul va intra in posesia premiului in termen de maxim 15(cincisprezece) zile lucratoare de la data declararii lui ca fiind castigator, in urma contactarii lui directe de catre un reprezentant al Organizatorului.
Anuntarea castigatorului se face pe pagina de Facebook ROMPETROL ROMANIA (https://www.facebook.com/Rompetrol.Romania) si pe pagina de Facebook History Romania (https://www.facebook.com/HISTORYRomania) in termen de in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la extragere.
Premiul oferit in aceasta campanie va fi predat castigatorului prin intermediul unui curier sau reprezentant al Organizatorului, pe baza actului de identitate si prin incheierea unui proces verbal de predare-primire pe care este obligat sa il semneze. Refuzul semnarii procesului verbal de catre castigator va duce la nelivrarea premiului.
Castigatorul are dreptul ca in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul anuntarii, sa refuze premiul acordat, refuzul acestui trebuind facut in forma scrisa, trimis prin posta la adresa Organizatorului sau via e-mail catre: office@rompetrol.com.
Dupa trecerea termenului de 3 (trei) zile lucratoare prevazut mai sus, se va considera ca respectivul castigator a acceptat premiul. In caz de primire a refuzului, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.
Premiul va fi acordat direct castigatorului de catre Organizator, cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie, taxele/impozite aferente premiului fiind in sarcina Organizatorului. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.
Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului, precum si premiul acestuia, in sectiunea dedicata Campaniei prin intermediul paginilor web https://www.facebook.com/Rompetrol.Romania si https://www.facebook.com/HISTORYRomania.
In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiului sau contravaloarea acestuia in bani.

10. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 571/2003 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la promotia “Concurs Fifth Gear”, supusa validarii in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament al promotiei.
Prin participarea si validarea inscrierii la aceasta promotie, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizatorul promotiei in scopul acordarii premiului si remiterii acestuia, precum si indeplinirii obligatiilor legale/fiscale ale Organizatorului in acord cu promotia.
Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal ale participantilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor expres prevazute de prezentul regulament.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului avand mentionat pe plic “Concurs Fifth Gear” Organizatorul se obliga, dupa caz:
 Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Organizatorul este obligat sa asigure masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

12. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul promotiei si un participant la promotie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului.
Legea aplicabila este legea romana.

13. DISPOZITII FINALE
Prin inscrierea/acceptarea premiului promotiei “Fifth Gear” castigatorii sunt de acord ca, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara nicio obligatie sau plata din partea Organizatorului.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 8 iunie 2015 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Promotia poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta promotie, precum si daca Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea vreunei sume sau la plata unei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile promotiei/data extragerilor promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului prin afisarea pe site-ul https://www.facebook.com/Rompetrol.Romania pe https://www.facebook.com/HISTORYRomania
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://www.facebook.com/Rompetrol.Romania si pe https://www.facebook.com/HISTORYRomania, in forma sa integrala.
Pentru orice solicitare, va rugam sa va adresati la urmatoarea adresa de e-mail: office@rompetrol.com

Prezentul regulament al promotiei “Fifth Gear” a fost incheiat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare.

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Prin imputernicit,
S.C. netWing International SRL

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!