Campanii Inchise, Companii »

PHILIPS HUE LA CĂRTUREȘTI CARUSEL

Perioada campaniei: 28 noiembrie 2015 – 18 decembrie 2013

PHILIPS HUE LA CĂRTUREȘTI CARUSEL
REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Organizatorul concursului «PHILIPS HUE LA CĂRTUREȘTI CARUSEL» (numit in cele ce urmeaza “ Concursul ”) este S.C. Philips Romania S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr.301 – 311, Cladirea Lakeview Office,Etaj 14, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/19792/1992, cod unic de inregistrare nr. 2593699 , notificat la ANSPDCP cu numarul 1720, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2 Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Concursul se va desfasura la nivel national, in perioada 28 noiembrie 2015 (ora 10:00) – 18 decembrie 2013 ora 23:59.
1.4 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Concursului prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: https://www.facebook.com/energiepeviata începând cu data de 28 noiembrie 2015, ora 10:00 si pana la 20 decembrie 2015, ora 23:59 . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus menţionat.
1.5 Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.
1.6 Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si ale dispozitiilor legale aplicabile.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data de start a Concursului. Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai S.C. Carat SRL, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie) care nu pot participa la concurs.
2.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
3.1. Înscrierea la acest Concurs se poate face prin folosirea următoarelor expresii cu hashtag: “#ColoRaft și #PhilipsHue pe care participantii le folosesc in comentarii / descrieri la publicarea pe rețelele sociale ale fotografiilor pe care tot ei le fac în Librăria Cărturești Carusel în București.

Concurs saptamana 1 – începe în data de 28 noiembrie 2015 ora 10.00 și durează până în data de 4 decembrie 2015 ora 23:59
Concurs saptamana 2 – începe în data de 5 decembrie 2015 ora ora 10.00 și durează până în data de 11 decembrie 2015 ora 23:59
Concurs saptamana 3 – începe în data de 12 decembrie 2015 ora ora 10.00 și durează până în data de 18 decembrie 2015 ora 23:59

3.2. Extragerea Câștigătorilor
În concurs vor avea loc trei extrageri, câte una pentru fiecare etapă de concurs definită in 3.1.
În extragere sunt înscriși toți utilizatorii care folosesc, în intervalele menționate la Punctul 3.1, expresiile cu hashtag: “#ColoRaft și #PhilipsHue folosite în descriere la publicarea fotografiilor (pe care si le fac în Librăria Cărturești Carusel în București) pe rețelele sociale.
Cele 3 extrageri vor avea loc la sfârșitul fiecărei săptămâni, menționate la Art. 3.1 – în zilele următoare: 7 decembrie, 14 decembrie si 21 decembrie, nu mai târziu de ora 17.00.

3.3. Tragerile la sorti:
Premiul acordat pentru fiecare dintre cele 3 extrageri este 1 (un) premiu propus de organizator si anume un voucher cadou de cumpărături la Librăria Cărturești în valoare de 200 lei. Oricare dintre participanti, indiferent de inscrierea la toate cele 3 (trei) extrageri definite mai sus poate castiga un singur premiu.

3.4. Extragerea castigatorilor se face cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si anume: Extragerea se realizeaza prin intermediul random.org. Se vor extrage potentialii castigatori si cate 2 ( doua) rezerve la fiecare extragere. Potentialii castigatori vor fi validati daca se constata ca respecta cerintele prezentului regulament. In cazul in care participantii declarati castigatori nu indeplinesc conditiile prevazute de regulament si/sau nu pot fi contactati din motive independente de Organizator se va desemna ca si castigator prima rezerva, iar daca nici aceasta nu indeplineste conditiile de castigare a premiului se va trece la a doua rezerva. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile, premiul va ramane la dispozitia organizatorului.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, participantii declarati castigatori vor primi un voucher cadou de cumpărături la Librăria Cărturești în valoare de 200 lei (inclusiv TVA).
4.2. Valoarea totala a celor 3 (trei) premii este de 600 lei (inclusiv TVA).
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz exprimat in scris) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiiile sau de a nu mai atribui premiile respective.
4.4. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 din cadrul acestui Regulament.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1. Desemnarea castigatorilor se realizeaza cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.
5.2. Castigatorii desemnati sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
5.3. Premiile ramase neacordate in cadrul Concursului vor ramane la dispozitia Organizatorului.
5.4. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii vor fi contactati de organizator folosind datele cu care acestia sunt inscrisi in campanie. Mai exact acestia vor fi anuntati in cadrul unui mesaj privat trimis prin intermediul platformei Facebook asupra pasilor necesari pentru validare si pentru a intra in posesia premiilor si anume:
– sa comunice pe adresa de e-mail a Organizorului (adresa de contact ce va fi precizata in mesajul privat de instiintare) urmatoarele date : nume, prenume, numar de telefon de contact, adresa .
– la primirea premiului sa completeze si semneze cu toate datele necesare procesul verbal de primire a premiului ce ii va fi livrat odata cu premiul si sa inmaneze acest proces verbal reprezentatului agentiei/curierului
Fiecare dintre cele 3 premii vor fi atribuite pe baza unui proces-verbal semnat de un reprezentant al Agentiei/curierului si persoana castigatoare a premiului.

Toate datele trebuie comunicate in termen de maxim 3 zile lucratoare, calculate de la momentul primirii mesajului privat transmis prin intermediul platformei Facebook catre contul personal al utilizatorului, detinut de acesta in cadrul platformei Facebook.com. Datele vor trebui comunicate de catre castigator catre adresa de e-mail mentionata in mesajul de notificare primit de la Organizator. Lipsa furnizarii datelor in termenul specificat mai sus il decade pe castigator din dreptul de a primi premiul.
Organizatorul va asigura trimiterea premiului catre castigator in termen de 30 zile lucratoare de la primirea si validarea datelor primite de la castigator. Acelasi mecanism va fi aplicat si in cazul rezervelor, luand in calcul termenele indicate mai sus.

SECTIUNEA 6. TAXE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii fiscale ce pot decurge din primirea premiilor raman in sarcina castigatorilor

SECTIUNEA 7. DISPOZITII FINALE
7.1.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.
7.1.2 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea atribuirii premiilor Campaniei. La cererea expresa a acestora, Organizatorul le va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa instantei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii/castigatorii Concursului vor trimite Organizatorilor pe adresa: Str. Barbu Vacarescu Nr.301 – 311, Cladirea Lakeview Office, Etaj 14, Sector 2, Bucuresti, Romania, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
7.1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezentul regulament oficial prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului.
7.1.4 Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi anuntate public pe pagina de facebook https://www.facebook.com/energiepeviata conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii Concursului vor fi publicati pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/energiepeviata in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul validarii lor finale.

SECTIUNEA 9. ALTE DISPOZITII

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fi autentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte de inceperea Concursului.

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia nicuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:
– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
– Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.
– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.
– nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen curpins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

S.C. Phillips Romania SRLPrin împutenicit,

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!