Campanii Inchise, CASH & CARRY »

Metro – Momente relaxante

Metro – Momente relaxante

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE

1.1.           Organizatorul concursului «Metro – Momente relaxante»  (numit in cele ce urmeaza “Concursul ”)  S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9081/2010, C.U.I. 8119423, avand contulbancar nr. RO10 BACX 0000 0030 0090 9022, deschis la Uni Credit Tiriac Bank -Agentia Baneasa, notificat la ANSPDCP cu numarul 1605, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2  Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3  Concursul se va desfasura la nivel national, in perioada 25 martie – 2 aprilie 2014 ora 23:59, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomaniadin cadrul portalului Facebook. Realizatorul postarii de concurs pe aceasta pagina si persoana juridica care asigura mentenanta este  S.C. Kinecto International SRL, cu sediul in Str. Grigore Mora nr. 11, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare 15159048, CIF RO15159048 inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5663 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “Agentia”).

1.4  Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Concursului prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania începând cu data de 25 martie 2014 si pana la 2 aprilie 2014, ora 23:59. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabila, pe pagina sus-menţionată.

1.5  Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.

1.6  Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor depiata, asa cum a fost ulterior modificata si ale dispozitiilor legale aplicabile.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DEPARTICIPARE

2.1.           La acest Concurs poate participa orice persoana fizica,cetatean roman, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data de start a Concursului. Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai S.C. Kinecto International SRL, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2.           Concursul este destinat tuturor membrilor comunitatii Facebook, interesati de participarea la aceasta. Conturile de Facebook ale participantilor trebuie sa contina elemente care sa permita contactareautilizatorului si anume: o adresa de email valida publica.

2.3.           Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

1.1.           Inscrierea la acest Concurs se poate face numai prin postarea unui comentariu la postul de concurs “Momente relaxante“ de pe pagina https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania.

1.2.           Pentru a intra in tragerea la sorti, ce va avea loc la sfarsitul jocului, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1.2.1.      Sa numere toate balansoarele din catalogul „Mobilier terase si gradini”

1.2.2.      Sa mentioneze numarul acestor balansoare intr-un comentariu la postul de concurs, alaturi de locul in care ar amplasa acestia balansoarul ce este oferit ca premiu

Restrictii:

a)      Un utilizator poate participa cu un singur comentariu. In tragerea la sorti va intra doar primul comentariu postat de catre ei.

b)      Un utilizator nu poate participa de mai multe ori, lasand mai multe comentarii, folosind conturi de facebook multiple. In cazul in care acest tip de fraudare va fi descoperita, utilizatorul castigator va fi descalificat si premiul va fi acordat unei rezerve.

Dupa ceconditiile de mai sus au fost indeplinite, utilizatorul este inscris inconcurs, eligibil sa participe la tragerea la sorti.

1.3.           Tragerile la sorti:

1.2.1       Tragerea la sorti se va face pe data de 3aprilie pentru desemnarea castigatorului premiului cel mare.

1.2.2       In urma tragerii la sorti, va fidesemnat un singur castigator.

1.2.3       Extragerea castigatorlor se face curespectarea dispozitiilor legale aplicabile si anume: Extragerea se realizeaza cu ajutorul Random.org, in prezenta unui reprezentant al agentiei, un reprezentantal Organizatorului si un notar public sau avocat. Se va extrage potentialulcastigator si cate 2 (doua) rezerve la fiecare extragere. Potentialulcastigator va fi validat daca se constata ca respecta cerintele prezentului Regulament. In cazul in care participantul declarat castigator nu indeplineste conditiileprevazute de Regulament si/sau nu poate fi contactat din motive independente de Organizator, se va desemna ca si castigator prima rezerva, iar daca niciaceasta nu indeplineste conditiile de castigare a premiului se va trece la adoua rezerva. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile,  nu va fi acordat nici un premiu.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1.           In masura indeplinirii conditiilorsus-mentionate, participantul declarat castigator la extragerile zilnice va castigaun balansoar pentru o persoana imitatie ratan in valoare de 849 lei (inclusiv TVA).

4.2.           Premiul acordat nu poat fi inlocuit cualte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazulrefuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unuicastigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz exprimat in scris) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire apremiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de aredistribui premiul sau de a nu mai atribui premiul respectiv.

4.3.           Procedura de validare a castigatorlor side acordare a premiului este descrisa la Sectiunea 5 din cadrul acestuiRegulament.

SECTIUNEA5. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORLOR

5.1.      Desemnareacastigatorului se realizeaza cu respectarea tuturor dispozitiilor legaleaplicabile

5.2.      Castigatorul desemnat este singurul beneficiar ai premiului atribuit si nu pot cedadrepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.

5.3.      Premiul ramas neacordat incadrul Concursului va ramane la dispozitia Organizatorului.

5.4.      Pentrua intra in posesia premiului castigatorul va fi contactat de Organizatorfolosind datele din profilul lor personal de facebook. Mai exact acesta va fi anuntat in cadrul unui mesaj privat trimis prin intermediul platformei Facebooksau prin email asupra pasilor necesari pentru validare si pentru a intra inposesia premiilor si anume:

– sa comunice pe adresa de e-mail a Organizorului (adresa de contact ce va fi precizata in mesajul de instiintare) urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon de contact, adresa si copie dupa C.I. (necesara pentru confirmareaidentitatii persoanei respective)

– la primirea premiului sa completeze si semneze cu toate datele necesareprocesul verbal de primire a premiului ce ii va fi livrat odata cu premiul sisa inmaneze acest proces verbal reprezentatului agentiei/curierului

Fiecare dintre premii vor fi atribuite pe baza unui proces-verbal semnat de un reprezentant al Agentiei/curierului si persoana castigatoare a premiului.

5.5       Toatedatele trebuie comunicate in termen de maxim 3 zile lucratoare, calculate de lamomentul primirii mesajului privat transmis prin intermediul platformei Facebook catre contul personal al utilizatorului, detinut de acesta in cadrul platformei Facebook.com sau pe adresa de email din contul sau. Datele vortrebui comunicate de catre castigator catre adresa de e-mail mentionata in mesajul de notificare primit de la Organizator. Lipsa furnizarii datelor intermenul specificat mai sus il decade pe castigator din dreptul de a primipremiul.

5.6       Organizatorulva asigura trimiterea premiului catre castigator in termen de 30 zile lucratoare de la primirea si validarea datelor primite de la castigator. Acelasi mecanism va fi aplicat si in cazul rezervelor, luand in calcul termenele indicate mai sus.

SECTIUNEA 6. TAXE

6.1.           Organizatorul se obligasa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA7. DISPOZITII FINALE

7.1.1       Prin participarea la aceasta Campanie,participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

7.1.2       Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea atribuirii premiilor Campaniei. La cererea expresa a acestora, Organizatorul le va asigura acestora dreptul de acces,dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa instantei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal silibera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii/castigatorul Concursului vortrimite Organizatorilor pe adresa: Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, Bucuresti, Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.1.3       Organizatorul isi rezerva dreptul de acompleta/modifica prezentul regulament oficial prin acte aditionale ce vor fiaduse la cunostinta publicului.

7.1.4       Concursul poate incetainainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie fortamajora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila apublicului.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORLOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorlului validat, precum si premiul castigat incadrul Concursului va fi anuntat public pe pagina https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorul Concursului va fi publicat in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul extragerii. In cazul in care acesta va fi invalidat, numele lui va fi schimbat cu cel al rezervelei extrase.

SECTIUNEA 9.  ALTE DISPOZITII

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabilein cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fiautentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte deinceperea Concursului.

Organizatorul nu va putea fitinut responsabil de aparitia nicuneia dintre urmatoarele situatii care poateduce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:
– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
– Pierderile sau intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehniceindependente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sauorice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet aparticipantului.
– Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs)revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in carematerialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreuneipersoane fizice sau juridice.
– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motiveindependente de Organizator.
– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul, din motiveindependente de acesta.

– Nerespectarea de catreuseri, participanti si castigatorul premiilor a oricarei conditii sau aloricarui termen curpins in prezentul Regulament precum si necomunicarea decatre participanti si respectiv castigatorul premiilor a tuturor datelor siinformatiilor precizate in prezentul Regulament

Organizatorul nu va firaspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite decatre castigator in legatura cu  premiilecastigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

Organizatorul esteindreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa defrauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricaruiabuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1)         Prin participarea la concursul „ Momente relaxante!”,Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşiexprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelorpersonale în baza de date a Operatorului SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL,înregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1605, în scopul participării la această Campanie, anunţării câştigătorilor şi acordării premiilor.

2)         Participanţilor la concursul ” Momente relaxante”, le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberacirculaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

a.         dreptul de acces la date;

b.         dreptul de intervenţie asupra datelor;

c.         dreptul de opoziţie;

d.         dreptul la informare;

e.         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

f.          dreptul de a solicita ştergerea datelor.

Aceste drepturi pot fiexercitate printr-o cerere a participanţilor, adresată în scris pe adresa Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, Bucureşti.

Organizatorul se obligă:

3)         Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datepersonale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

4)         Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

5)         Să înceteze prelucrarea datelor personale alesolicitantului.

6)         Să nu fie difuzeze datele personale către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse delegislaţia în vigoare..

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!