Campanii Inchise, Cursuri »

Iarna cursuri, vara succese

Iarna cursuri, vara succese

Regulament oficial al campaniei promotionale

20 decembrie 2013 – 15 ianuarie 2014

Sectiunea 1. Organizatorul campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Iarna cursuri, vara succese” este SC More Marketing Solutions SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bdul. Nicolae Grigorescu, nr 39, Bl B, sc. A, et. 9, ap. 45, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7663/2008, CUI RO 23801091, operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19160.

1.2. Campania promotionala „Iarna cursuri, vara succese” (denumita in continuare „Campania”), se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Sectiunea 2. Durata campaniei, aria de desfasurare si produsul participant

2.1. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 20 decembrie 2013 – 15 ianuarie 2014, pe website-ul www.ejobs.ro si  institutuldemarketing.ro, conform mecanismului campaniei (punctul 3 din prezentul regulament).

2.2. Produsul participant la campanie este un curs intensiv de marketing, de doua zile, sustinut de More Marketing Solutions, reprezentant in Romania al Oxford College of Marketing.

2.3. Regulamentul oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant.

2.4. Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

Sectiunea 3. Dreptul de participare. Mecanismul campaniei

3.1. In cadrul campaniei, vor fi considerate eligibile toate persoanele fizice care au cont de candidat pe www.ejobs.ro si care raspund la toate intrebarile chestionarului pus la dispozitia lor prin intermediul site-ului www.ejobs.ro.

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii SC More Marketing Solutions SRL, Ejobs Group S.A, Institutului de Marketing, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

3.3. Participarea la Campanie este gratuita.

Sectiunea 4. Descrierea premiilor

4.1. Premiile constau intr-un curs  de marketing in valoare de 1550 Lei si in cinci carti de marketing in valoare de 45  lei fiecare.

4.2. Se vor acorda 6 premii, dupa cum urmeaza:

  • Cursul  intensiv de marketing GRADUATE FOUNDATION, de doua zile, desfasurat pe 25 si 26 ianuarie 2015  prin Institutul de Marketing la sediul Integral Programe Educationale din Bucuresti, in valoare de 1550 Lei , TVA inclus.
  • Cinci carti de marketing, in valoare de 45 de lei fiecare, care se vor oferi in urma evaluarii raspunsurilor de la intrebarea nr. 3 din chestionar, de catre organizator.

4.3. Premiile care constau in cele cinci carti se vor trimite prin curierat, la adresele oferite de catre participanti, iar cursul intensiv se va oferi personal.

4.4. In vederea contactarii si anuntarii premiului castigat prin tragere la sorti, participantii la campanie trebuie sa furnizeze un numar de telefon fix/mobil si adresa de e-mail

4.5. Premiile nu se cumuleaza cu alte oferte si promotii ale Institutului de Marketing si Oxford College of Marketing

4.6 . Castigatorul  nu va putea solicita rambursarea contravalorii cursului nici in cazul in care nu participa, nici in cazul in care se va inscrie ulterior la alt curs al Institutului de Marketing sau Oxford College of Marketing .

Sectiunea 5. Tragerea la sorti. Acordarea premiilor

5.1. Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este:

  • Tragerea la sorti efectuata pe cale electronica, , cu ajutorul random.org.
  • Evaluarea raspunsurilor la intrebarea 3 din chestionar

5.2. Vor putea fi declarate castigatoare doar persoanele care indeplinesc toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, dupa cum urmeaza:

– datele de la sfarsitul chestionarului sa fie complete si corecte;

– raspunsul de la intrebarea nr. 3 din chestionar sa fie pertinent si corect argumentat.

5.4. Tragerea la sorti este in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc la data de 17 ianuarie 2014, prin intermediul site-ului www.random.org, de catre reprezentantul Organizatorului, Oana Sav in prezenta unui juriu alcatuit din patru persoane.

5.5. La targerea la sorti se va extrage un castigator si  doua rezerve pentru fiecare premiu.

5.6. Organizatorul se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatori, la numerele de telefon declarate de participanti in formularul de concurs, in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care acestia vor intra in posesia premiului. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului. Castigatorul poate raspunde (telefonic sau electronic) ca a acceptat/refuzat premiul. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: numar de telefon incorect, nu au putut fi gasiti dupa efectuarea a 3 apeluri etc) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva. Daca numarul total de premii nu poate fi acordat dupa ce Organizatorul a contactat si rezervele, premiul neacordat va fi anulat.

5.7. Pentru a intra in posesia premiilor fiecare castigator trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate si semnarea unui proces verbal de predare – primire.

5.8. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma tragerii la sorti si in urma evaluarii raspunsurilor din diverse motive, vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.9. Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu, iar dreptul asupra acestuia nu poate fi transferat unei alte persoane.

Sectiunea 6. Taxe si impozite aferente

6.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit”.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

Sectiunea 7. Legea aplicabila. Litigii

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia More Marketing Solutions la urmatoarea adresa Bdul. Nicolae Grigorescu, nr 39, Bl B, sc. A, et. 9, ap. 45, sector 6, Bucuresti si la info@institutuldemarketing.ro, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 8 – Intreruperea/incetarea campaniei

8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa.

In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul eJobs (www.ejobs.ro) si pe cel al Institutului de Marketing (www.institutuldemarketing.ro).

8.2  In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 (pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date), printre care amintim: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

9.2. Datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie vor fi introduse în baza de date a SC More Marketing Solutions SRL.  Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea castigatorilor acestei promotii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele şi serviciile More Marketing Solutions, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta Campanie sau la alte actiuni desfasurate in viitor.

9.3 Fiecare participant la Campanie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Organizator  in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, adresand o cerere scrisa catre Organizator la urmatoarea adresa Bdul. Nicolae Grigorescu, nr 39, Bl B, sc. A, et. 9, ap. 45, sector 6, Bucuresti.

9.4. Numele, prenumele, premiul si localitatea in care domiciliaza castigatorii vor fi publicate in cadrul unui articol, in sectiunea Cariera a portalului www.ejobs.ro si pe cel al Institutului de Marketing, furnizorul premiului cel mare (www.institutuldemarketing.ro), dupa ce in prealabil s-a obtinut acordul expres si neechivoc al castigatorilor in acest sens.

9.5 La cererea participantilor, adresata in scris Organizatorului, acesta din urma se obliga:

a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001;

c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

9.6. Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19160. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 10 –  Alte prevederi ale regulamentului

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-urile www.ejobs.ro si www.institutuldemarketing.ro. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Prezentul regulament a fost redactat si semnat astazi, 18 decembrie 2013, in 3 (trei) exemplare originale, la Bucuresti.

S.C. More Marketing Solutions SRL

 

 

Lista castigatori este disponibila aici:

1. Extragare 17.01.2014

 

 .

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!