Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

ERB – Retrageri de numerar avantajoase

 

ERB – Retrageri de numerar avantajoase
REGULAMENTUL PROMOTIEI
03.06.2014 – 31.07.2014

Art. 1. Desfasurarea campaniei

1.1. Organizatorul promotiei „Retrageri de numerar avantajoase” este compania ERB Retail Services IFN S.A., cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter (partial), etaj 3 (partial) si etaj 4, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/338/2004, in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizata ca IP nr. 004/28.04.2011, Cod Unic de Inregistrare 16036850, cu sprijinul S.C. NetWing International S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 2 A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004.

1.2. Aceasta promotie se adreseaza exclusiv detinatorilor de carduri de credit EuroLine/EuroLine American Express/ (denumite in continuare „carduri EuroLine”) emise de ERB Retail Services IFN S.A.

1.3. Perioada desfasurarii promotiei este: 03.06.2014 – 31.07.2014

Art. 2. Dreptul de participare:

2.1. In vederea participarii la promotia „Retrageri de numerar avantajoase”, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

2.2. Participantii trebuie sa fie persoane fizice, detinatori de carduri EuroLine/EuroLine American Express, emise de catre ERB Retail Services IFN S.A., respectiv care au semnat Contractul de Credit pentru emiterea unui card de credit EuroLine/EuroLine American Express.

2.3. Detinatorii de carduri de credit EuroLine trebuie sa efectueze in perioada 03.06.2014 – 31.07.2014 prin intermediul cardului EuroLine, cel putin o retragere de numerar la orice terminal Bancpost din tara, in valoare minim 100 de lei.

2.4. Nu pot participa la aceasta promotie salariatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (rude si afini), pana la gradul IV inclusiv.

2.5. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament. Regulamentul campaniei va fi disponibil pe www.carduleurline.ro

Art. 3. Mecanismul promotiei:

3.1. Inscrierea in promotie:

3.1.1. Vor participa la promotie, respectiv vor fi inscrisi automat la tragerea la sorti detinatorii cardurilor EuroLine/EuroLine American Express care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 2 de mai sus.

3.1.2. Fiecare detinator de card EuroLine/EuroLine American Express, participant la promotia „Retrageri de numerar avantajoase”, va fi inscris la tragerea la sorti cu un numar de participari egal cu numarul tranzactiilor efectuate ce se califica pentru promotie respectiv retragere numerar in valoare de minim 100 lei in perioada de valabilitate a promotiei .

3.2. Procedura tragerilor la sorti:

3.2.1. Tragerile la sorti vor avea loc astfel:
– 7.07.2014 – pentru tranzactiile efectuate in perioada 3.06 – 30.06.2014
– 7.08.2014 – pentru tranzactiile efectuate in perioada 1.07 – 31.07.2014

3.2.2. Tragerea la sorti este electronica si va fi efectuata de catre S.C. NetWing International S.R.L., la sediul ERB Retail Services IFN SA. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.

3.2.3. Se vor extrage un numar total de 10 premii (5 premii aferente lunii iunie si 5 premii aferente lunii iulie). Pentru fiecare premiu in parte se vor extrage si 2 castigatori de rezerva.

3.3 Contactarea castigatorilor

3.3.1. Castigatorul extras va fi contactat de Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

3.3.2. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la castigatorul de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.3. Pentru a putea intra in posesia premiului castigat, la data efectuarii tragerii la sorti, castigatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– contractul pentru emiterea si utilizarea cardului EuroLine/EuroLine American Express incheiat cu Organizatorul sa fie valabil si in vigoare. Daca se constata ca relatiile contractuale dintre Organizator si respectivul castigator au incetat, in intervalul de timp scurs de la data efectuarii tranzactiilor pana la data tragerii la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras;
– sa fi achitat toate si orice sume scadente, datorate Organizatorului, ca urmare a emiterii si utilizarii cardului EuroLine/EuroLine American Express, in caz contrar avand la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat pentru achitarea sumelor mai sus mentionate. Daca, in termenul respectiv, castigatorul nu isi achita obligatiile fata de Organizator, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.4. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii neputand fi contactati sau validati conform art. 3.3.3) vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 4. Premiile:

4.1. Premiile promotiei „Retrageri de numerar avantajoase” sunt in numar de 10 (zece) si constau in returnarea inapoi pe card a valorii tranzactiei castigatoare 5.
4.2.Numele castigatorilor promotiei precum si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.carduleuroline.ro, in maxim 20 de zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Art. 5. Taxe:
Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de catre ERB Retail Services IFN S.A., in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate câştigătorului.

Art. 6. Diverse:
Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze acordarea premiilor în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Art. 7. Regulamentul promotiei:
Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata Promotiei, la Infoline 0801.00.1111, 021.308.40.00, de luni pana vineri, intre orele L-V: 9:00 – 18:00
S: 9:00 – 14:00, la punctul de lucru al ERB Retail Services IFN S.A. din Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, sector 3, precum si pe site-ul www.carduleuroline.ro.

Art. 8. Incetarea programelor:
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Art. 9. Protectia datelor personale:

9.1. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania ERB Retail Services IFN SA in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea ERB Retail Services IFN SA. Cu toate acestea, participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor lor in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre ERB Retail Services IFN SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

9.2. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la ERB Retail Services IFN SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre ERB Retail Services IFN SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate.

9.3. ERB Retail Services IFN S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 684 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Art. 10. Diverse:

10.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.

10.2. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii ERB Retail Services IFN S.A., din motive independente de vointa sa, de a o continua.

10.3. Eventualele litigii intre ERB Retail Services IFN S.A. si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

10.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a modificarilor intr-un ziar de larga circulatie nationala.


ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
Retrageri de numerar avantajoase

Organizatorul promotiei “Retrageri de numerar avantajoase”, ERB Retail Services IFN SA cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6 A, parter (partial), etaj 3 (partial) si etaj 4, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/338/2004, in Registrul General BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizata ca IP nr. 004/28.04.2011, Cod Unic de inregistrare 16036850, cu sprijinul S.C Netwing International SRL, cu sediul in Bucuresti, Blvd. Constructorilor, nr.2A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/104772/2004,

A decis modificarea Regulamentului promotiei “Retrageri de numerar avantajoase” (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I.-Art.3.2 din Regulament se modifica astfel incat va avea urmatorul continut:

„3.2.1. Trgaerile la sorti vor avea loc astfel:
– 7.07.2014 – pentru tranzactiile efectuate in perioada 3.06 – 30.06.2014
– 11.08.2014 – pentru tranzactiile efectuate in perioada 1.07 – 31.07.2014

Restul prevederilor din Regulament raman neschimbate.

Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul “Retrageri de numerar avantajoase”.

Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul carduleuroline.ro. De asemenea, prezentul Act aditional impreuna cu Regulamentul vor fi puse la dispozitia celor interesati, spre consultare, in mod gratuit, la sediul central al Organizatorului ERB Retail Services IFN SA precum si la sediul S.C. NetWing International S.R.L. mentionate in Regulament.

Extragere 07 iulie 2014

Lista castigatori la tragerea la sorti din 07 iulie 2014

Castigatori

nume prenume oras Judet Valoare neta Premiu
  CARSTANOIU ECATERINA MOTRU GORJ             1,500
 ANDRICI SEBASTIAN SIBIU SIBIU                750
 IONOVICI DRAGOS BRAILA JUD BRAILA                500
 NEDELCU NICOLAE PITESTI JUD ARGES                500
 BIRSAN NICU COM GHERASENI JUD BUZAU                500

Rezerve:

nume prenume oras Judet Valoare neta Premiu
  STANCIU MARIANA COM CHIAJNA JUD ILFOV                850
 MILITARU GABRIEL PLOIESTI PRAHOVA                750
  DOGARU CONSTANTIN COM TISMANA JUD.GORJ             1,000
  BURCUS ION COMUNA STOROBANEASA TELEORMAN                750
  CODREAN FLOARE BEIUS BIHOR             2,500
  CRETU ADRIANA DROBETA TURNU SEVERI MEHEDINTI             2,000
  ION VASILICA BUCURESTI SECTOR 6             1,500
  PANTEA DORIN COM.SATCHINEZ JUD.TIMIS             1,000
  FARCAS FELICIA BAIA MARE MARAMURES                500
  PLASTOI MIHAELA TIRGU JIU GORJ             1,250

Extragere 11 august 2014

Lista Castigatori din data de 11 august 2014

Castigatori

nume prenume oras Judet
 PETRESCU MARIAN MIOVENI ARGES
 NANU DOINA BUZAU BUZAU
 HORCEA ELISABETA BUCURESTI SECT.2
 DUTA MARIA COM.PUCHENII MARI PRAHOVA
CIUPITU VALENTIN DROBET TURNU SEVERIN MEHEDINTI

Rezerve:

nume prenume oras Judet
 FEURDEAN DANIEL SANPETRU DE CAMPIE JUD.MURES
 DAMIAN DORINA SIBIU SIBIU
REIHAN ISMAIL OVIDIU CONSTANTA
 STANESCU ANISOARA BUCURESTI SECT.2
 COCONU VERONICA COM IZVOARELE PRAHOVA
 SEBE IRINA BUCURESTI SECT.4
 NEACSU GEORGIANA RADOMIRESTI OLT
 GHETAU MARIUS Sat Darabani CONSTANTA
 BADULESCU ANDREI BUCURESTI SECTOR 4
 NASTASE STEFAN BUCURESTI SECT.3
.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!