Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Delma stie ce-ti trebuie in bucatarie

Perioada campaniei: 26 octombrie 2015 – 24 decembrie 2015

Delma stie ce-ti trebuie in bucatarie
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1. Organizatorul acestei campanii promoţionale (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania S.C. UNILEVER BCS SCE S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Bdul Republicii nr.291, având notificarea înregistrată la ANSPDCSP sub nr. 35536, numită în cele ce urmează “Organizator”.
1.2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.
1.3. Campania se va desfăşura la nivel naţional în perioada 26 octombrie 2015, ora 00:00:01 – 24 decembrie 2015, ora 23:59:59 prin intermediul agenţiilor S.C. Netwing International S.R.L. şi S.C. OVAL MARKETING S.R.L. ambele înregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite în continuare “Agenţii”.
1.4. Campania este organizată pentru promovarea produselor marca DELMA (marcă înregistrată aparţinând Unilever) în cadrul proiectului intitulat “Delma stie ce-ti trebuie in bucatarie” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la următoarea adresă web: www.delma.ro. Regulamentul poate fi solicitat în scris şi la adresa poştală Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti, România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a acestora, la adresa web mai sus menţionată.
1.6. Condiţiile de înscriere/participare şi mecanismul de desfăşurare a Campaniei sunt detaliate la Secţiunea 3 de mai jos.

SECŢIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani cu excepţia angajaţilor Organizatorilor, ai Agenţiilor şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie).
2.2. La Campanie participă următoarele produse: Delma Sandviş 250g, Delma Sandviş 500g, Delma Sandviş 1000g comercializate/distribuite în perioada Campaniei de către Unilever South Central Europe SA pe piata din Romania, având aplicate pe capacul cutiilor codurile promoţionale unice de participare (numite în cele ce urmează „CODURI PROMO”) şi numărul de telefon/adresa de website la care se pot înscrie codurile promoţionale, comercializate/distribuite în perioada Campaniei de către Unilever South Central Europe SA pe piata din Romania, având aplicate pe capacul cutiilor o etichetă promoţională ce contine vizualul, mecanica, CODUL PROMO şi premiile Campaniei, eticheta al cărei model este prezentat în Anexa 1 a acestui Regulament.
2.3. Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a acestui Regulament.
2.4. Participanţii trebuie să păstreze capacele cutiilor Delma Sandviş (variantele Delma Sandviş 250g, Delma Sandviş 500g, Delma Sandviş 1000g) ce conţin CODURILE PROMO pe care le-au înscris, pentru ca în cazul contactării acestora ca potenţiali câştigători să le poată prezenta spre a fi validaţi drept căştigători în vederea înmânării premiului.
2.5 Un consumator/participant se poate înscrie în Campanie, indiferent de modalitatea de înscriere aleasă, cu maximum 10 CODURI PROMO valide înscrise în cursul aceleiaşi zile.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care îndeplinesc condiţiile menţionate în prezentul regulament trebuie să achiziţioneze orice produs Delma participant la Campanie şi să trimită către Organizator în perioada Campaniei, CODUL PROMO tipărit pe capacul cutiei sau pe eticheta promoţionala de pe produsul Delma achiziţionat, folosind una din următoarele două modalităţi de înscriere prezentate în continuare:
• prin SMS la numărul 1870 (număr cu tarif normal valabil în reţelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile),
• prin înscrierea directă pe pagina web a Campaniei, completând formularul de înscriere ce se află postat pe pagina Campaniei de pe www.delma.ro.
Un COD PROMO va putea fi înscris în Campanie de către un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.

3.1. ÎNSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Înscrierea în Campanie prin SMS se realizează prin trimiterea la numărul de telefon 1870 (număr cu tarif normal în reţelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile) în perioada 26.10.2015, ora 00:00:01 – 24.12.2015, ora 23:59:59 (data limită de primire a SMS-urilor de înscriere în Campanie) a unui mesaj care să conţină CODUL PROMO înscris pe capacul unui produs participant achiziţionat.
3.1.2. Pentru ca un SMS să fie considerat valid şi să fie înscris în Campanie, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a. să conţină CODUL PROMO înscris pe capacul/eticheta promoţională a unui produs participant achiziţionat;
b. CODUL PROMO de pe capacul/eticheta promoţională a produsului participant respectiv să nu mai fi fost înscris anterior în Campanie, prin niciuna dintre modalităţile de înscriere, indiferent de persoana care face acea înscriere;
c. SMS-ul ce conţine CODUL PROMO să fie primit la numărul 1870 în perioada 26.10.2015, ora 00:00:01 – 24.12.2015, ora 23:59:59, inclusiv.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrării în Campanie. În acest sens, pentru fiecare SMS trimis în cadrul prezentei Campanii la numărul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din următoarele răspunsuri:
a. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, dar participantul a înscris deja 10 CODURI PROMO în cursul acelei zile prin una din cele două modalităţi de înscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului următorul SMS: „Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de CODURI PROMO pe zi. Poti incerca din nou maine. Infoline Delma 021.528.21.70”;
b. dacă mesajul a fost trimis în formă corectă, iar participantul nu a înscris 10 CODURI PROMO în cursul zilei respective prin niciuna din cele două modalităţi de înscriere, atunci participantul va primi următorul SMS: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Infoline Delma 021.528.21.70”, unde “x” reprezintă numărul de coduri promoţionale valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate înscrie în cursul unei zile de Campanie;
c. dacă mesajul este invalid, respectiv CODUL PROMO înscris nu este corect (ca de exemplu, dar fără a se limita la situaţia în care este înscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul în sine nu se încadrează în/nu respectă condiţiile stipulate în art.3.1.1 şi art.3.1.2. de mai sus, atunci SMS-ul răspuns va fi: “Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie CODUL PROMO de pe ambalaj. Infoline Delma 021.528.21.70 ”.
d. dacă mesajul a fost trimis în formă corectă şi CODUL PROMO trimis este corect, dar a mai fost înscris anterior prin oricare din modalităţile de înscriere în Campanie, atunci SMS-ul răspuns va fi: ”Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou COD PROMO. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Infoline 021.528.21.70”.
e. Dacă mesajul a fost trimis după data de 24.12.2015, ora 23:59:59, atunci SMS-ul răspuns va fi: „Campania promotionala Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”.
3.1.4. La tragerile la sorţi nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1870 care nu cuprind informaţiile solicitate conform art. 3.1.1 şi art. 3.1.2 de mai sus sau în care participanţii furnizeaza CODURI PROMO incomplete/incorecte, precum şi SMS-urile primite în afara perioadei precizate la aceleaşi articole din prezentul Regulament.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numărul 1870, precum şi pentru mesajele trimise după terminarea Campaniei sau către un alt număr de telefon;
b. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de răspuns menţionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenţi de voinţa sau controlul Organizatorului;
c. dacă numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. În acest caz, Organizatorul nu va putea răspunde expeditorului acelui mesaj;
d. dacă acelaşi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de către reţelele de telefonie mobila. În acest caz, Organizatorul nu va putea identifica dacă participantul a trimis mai multe mesaje sau dacă reţeaua a trimis acelaşi mesaj de mai multe ori, şi, în consecinţă, va trimite un mesaj de răspuns corespunzător fiecarui mesaj primit;
e. pentru întreruperile neanunţate ale serviciului SMS de către operatorii de telefonie mobilă sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi COD PROMO înscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost înscrise în Campanie CODURILE PROMO;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra materialelor pe care sunt tiparite CODURILOR PROMO care au fost declarate câştigătoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor astfel de revendicări.
3.1.6. După data limită de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil în legătura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numărul de SMS al Campaniei.

3.2. ÎNSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.delma.ro
3.2.1. Înscrierea în Campanie prin intermediul website-ului www.delma.ro (website aflat în proprietatea Organizatorului) se realizează prin accesarea acestui website în perioada 26.10.2015, ora 00:00:01 – 24.12.2015, ora 23:59:59 (inclusiv), completarea câmpului corespunzător CODULUI PROMO înscris pe ambalajul/eticheta promoţională a produsului participant achiziţionat, a câmpului corespunzător numarului de telefon la care participantul poate fi contactat in cazul in care codul sau este extras ca potential castigator şi bifarea căsuţei „Am citit Regulamentul şi certific că am 18 ani”. Necompletarea completarea în mod incorect a acestor informatii duce la invalidarea înscrierii.
3.2.2. Pentru ca o înscriere prin intermediul site-ului www.delma.ro să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a. să conţină CODUL PROMO înscris pe capacul/eticheta promoţională a unui produs participant achiziţionat;
b. CODUL PROMO să nu mai fi fost înscris anterior în Campanie prin nici una dintre modalităţile de înscriere;
c. CODUL PROMO să fie transmis pentru a fi înscris în Campanie în perioada 26.10.2015, ora 00:00:01 – 24.12.2015, ora 23:59:59 (inclusiv).
3.2.3. Fiecare înscriere prin intermediul website-ului este validată preliminar la momentul intrării în Campanie. În acest sens, pentru fiecare înscriere a unui COD PROMO, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din următoarele răspunsuri:
a. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, dar participantul a înscris deja 10 CODURI PROMO în cursul acelei zile prin oricare dintre cele două modalităţi de înscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului următorul mesaj: ”Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de CODURI PROMO pe zi. Poti incerca din nou maine. Infoline Delma 021.528.21.70”;
b. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, iar participantul nu a înscris 10 CODURI PROMO în cursul zilei respective prin niciuna din cele două modalităţi de înscriere, atunci participantul va primi următorul mesaj: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Infoline Delma 021.528.21.70”, unde “x” reprezintă numărul de coduri valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate înscrie în cursul unei zile;
c. dacă mesajul este invalid, respectiv CODUL PROMO înscris nu este corect (ca de exemplu dar fără a se limita la situaţia în care este înscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul în sine nu se încadrează în/nu respectă condiţiile stipulate în art.3.1.1 şi art.3.1.2. de mai sus, atunci measjul răspuns va fi: „Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie CODUL PROMO de pe ambalaj. Infoline Delma 021.528.21.70 ”.
d. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă şi CODUL PROMO trimis este corect, dar a mai fost înscris anterior prin oricare din modalitatile de înscriere în Campanie, atunci mesajul răspuns va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou COD PROMO. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Infoline 021.528.21.70”.
e. dacă mesajul a fost trimis după data de 24.12.2015, ora 23:59:59, atunci mesajul răspuns va fi: „Campania promotionala Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”.
f. Dacă numărul de telefon nu este introdus corect atunci mesajul răspuns va fi: ”Numarul de telefon este incorect. Te rugam verifica numarul de telefon introdus”.
g. Alte mesaje pe care le poate primi un consumator la înscrierea în Campanie prin intermediul site-ului www.delma.ro:
• „Te rugam sa introduci CODUL PROMO de la un alt calculator. IP-ul de la acest calculator nu permite accesul la aplicatie.”
• „Te rugam sa introduci CODUL PROMO din nou. A intervenit o eroare in verificarea datelor”.
3.2.4. La tragerile la sorţi vor participa doar înscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre răspunsurile menţionate în art.3.2.3 lit. b) de mai sus.
3.2.5. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea:
a. pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum şi pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie;
b. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menţionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenţi de voinţa sau controlul Organizatorului;
c. pentru întreruperile neanunţate ale serviciului de internet de către furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorită supraaglomerării reţelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi COD PROMO;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pe site pentru contactare şi validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra materialelor pe care sunt tiparite CODURILE PROMO care au fost declarate câştigătoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor/ambalajelor/etichetelor produselor participante nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiile Participantilor desemnati potentiali castigatori care au respectat intocmai prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu persoanele implicate in astfel de dispute.
3.2.6. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu este responsabil în legătură cu încercările de înscriere în Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de înscriere pe site.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE
4.1. În cadrul acestei Campanii se acordă în total 60 de premii, cate un premiu pentru fiecare zi de Campanie. Fiecare premiu are o valoare comerciala de 600 de lei (TVA inclus) si este compus din:
a) Un aparat „sandwich maker”.
b) Un „filtru de cafea”.
c) Un „set de cutite”
d) Un „blender”
e) O tigaie 24CM
f) O oala mica 22CM – 7.2L
g) O oala mare 28CM – 13.5L
Valoarea comercială totală a premiilor acordate este de 36.000 lei (TVA inclus).

4.2. În cadrul acestei Campanii un participant nu poate obţine decât un singur premiu zilnic.
4.3. Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând ca respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmănd a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător nici un alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECŢIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR
5.1. Cele 60 de premii zilnice corespund celor 60 de zile în care se desfăşoară Campania. Se va acorda câte un premiu pentru fiecare zi de Campanie.
5.2. Câştigătorii premiilor sunt stabiliţi prin tragere la sorti. Tragerile la sorti, la care participă codurile înscrise în Campanie in fiecare saptamana de Campanie, vor avea loc la datele menţionate în tabelul următor:

Pentru primele patru saptamani de Campanie (26.10 – 01.11 ; 02.11 – 08.11 ; 09.11 – 15.11 si 16.11 – 22.11) – extragerea se face pe 23.11.2015
Saptamana 23.11 – 29.11 – extragerea se face pe 30.11.2015
Saptamana 30.11 – 06.12 – extragerea se face pe 07.12.2015
Saptamana 07.12 – 13.12 – extragerea se face pe 14.12.2015
Saptamana 14.12 – 20.12 – extragerea se face pe 21.12.2015
Saptamana 21.12 – 24.12 – extragerea se face pe 28.12.2015

5.3. La tragerile la sorti nu vor participa codurile înscrise în Campanie care au fost extrase la trageri la sorţi anterioare.
5.4. Tragerile la sorţi se vor desfăşura în prezenţa reprezentanţilor Organizatorului şi ai Agenţiei Netwing.
5.5. Pentru fiecare potenţial câştigător al unui premiu zilnic va fi desemnată 1 (o) rezervă.
5.6. Ulterior desemnării potenţialilor câştigători, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor privind înscrierea/participarea.
5.7. Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câştigător, este necesară îndeplinirea de către acesta în mod cumulativ a următoarelor condiţii:
(1) Participantul a respectat toate condiţiile de înscriere menţionate în Regulament.
(2) Participantul deţine capacul/ambalajul pe care este înscris CODUL PROMO câştigător şi îl prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind în mod expres prevăzut ca imposibilitatea de a prezenta capacul/ambalajul ce conţine CODUL PROMO câştigător va duce la descalificarea participantului potenţial câştigător cu consecinţa imposibilităţii de a intra în posesia premiului.
5.8. Potenţialul câştigător al unui premiu va fi contactat de către reprezentanţii Organizatorului pe numărul de telefon pe care l-a menţionat la înscrierea în Campanie, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potenţial câştigător. Potenţialii câştigători trebuie să confirme în termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi să comunice numele, prenumele, vârsta şi adresa completă, după ce în prealabil îşi exprimă acordul expres şi neechivoc pentru introducerea datelor lor personale în baza de date a Organizatorului, prelucrată de Agenţia Netwing, în vederea validării şi atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi înştiinţat despre desemnarea sa ca potenţial câştigător al unui premiu, condiţiile şi procedura pe care acesta o are de urmat pentru a fi validat final şi a intra în posesia premiului. Neconfirmarea participării la Campanie, constatarea neîndeplinirii unor condiţii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potenţial câştigător, manifestat expres şi neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia şi pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar reprezentanţii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potenţial câştigător. În măsura în care potenţialii câştigători îndeplinesc toate condiţiile de participare impuse de Regulament, atunci aceştia vor fi validaţi şi vor intra în posesia premiului.
5.9. Validarea finală se va face prin trimiterea de către potenţialii câştigători a capacelor/ ambalajelor ce conţin CODUL PROMO, prin poştă sau curier la adresa mentionata in continuare, care le va fi comunicată de către reprezentantii Organizatorului si in convorbirea telefonica purtata cu acestia conform art.5.8 de mai sus: Calea Plevnei, Numărul 50, sector 1, Bucureşti.
5.10. În cazul în care un potenţial câştigător nu poate fi contactat telefonic conform art.5.8 de mai sus (ca de exemplu în situaţiile în care nu răspunde la numărul pe care l-a comunicat la înscriere, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilă, numărul de telefon este suspendat, deranjat etc), omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum şi celelalte informaţii solicitate, până la data limită menţionată în Regulament, precum si in cazul neprezentarii de catre acesta a documentelor de identitate ori a capacului/etichetei promoţionale ce conţin CODUL PROMO, acel potenţial câştigător va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul va apela la rezervele extrase conform art. 5.5 de mai sus. Un potenţial câştigător rezervă va fi apelat de 8 ori într-un interval de 48 ore. Odată contactat, potenţialul câştigător are la dispoziţie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validării. Un câştigător nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului câştigat.
5.11. Premiile se vor atribui după verificarea documentelor menţionate în acest Regulament, pe baza de proces-verbal de validare şi atribuire, semnat de câştigător şi reprezentantul Organizatorului.
5.12. Cele 60 de premii împreună cu certificatele de garanţie aferente produselor care intra in componenta acestora vor fi expediate prin curier către câştigători în maximum 60 de zile de la validarea acestora; câştigătorii vor semna, la livrare, procesul-verbal de predare-primire a premiului, care va fi returnat Organizatorului.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
6.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul şi Agenţiile implicate în implementarea şi desfăşurarea acestei Campanii, garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA PUBLICĂ A CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR
Numele şi prenumele câştigătorilor validaţi, precum şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi anunţate public, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, actualizată. Lista câştigătorilor va fi publicată în secţiunea dedicată Campaniei de pe site-ul web www.delma.ro în cel mult 10 zile lucrătoare de la validarea lor.

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, din motive independente de voinţa sa.
8.2. Dacă o situaţie de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1 Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor, contribuţiilor sau ale altor obligaţii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora câştigătorul, cu excepţia impozitului aplicabil veniturilor din premii a căror valoare individuală depăşeşte suma de 600 lei.

SECŢIUNEA 10. LITIGII ŞI FRAUDE
10.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
10.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul Regulament la următoarea adresă: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti. După data publicării listei câştigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie referitoare la participarea la Campanie, validarea câştigătorilor şi atribuirea premiilor.
10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECŢIUNEA 11. DIVERSE
11.1 Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor acestui Regulament.
11.2 Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agenţiilor, în condiţiile Regulamentului. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu această Campanie urmează a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
11.3 Campania poate inceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania, după anunţarea prealabilă a publicului.
11.4 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe website-ul www.delma.ro pe durata Campaniei şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant prin apel la 021 5282170 (număr cu tarifare normală în reţeaua AKTA Telekom, în intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni până Vineri pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei, cu excepţia sărbătorilor naţionale şi religioase, când va funcţiona un robot telefonic). Consumatorii/participanţii vor putea solicita orice informaţii în legătură cu mecanismul de înscriere şi condiţiile de participare la această Campanie şi prin email, transmiţând asemenea solicitări la adresa de email contact@delma.ro.

Anexa 1 – Modelul de etichetă promoţională cu vizualul, mecanica şi premiile Campaniei face parte integrantă din prezentul Regulament.

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!