Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Castigi timp si premii utilizand serviciile de online banking!

 

Perioada campaniei: 08.11.2016 – 08.02.2017

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Castigi si timp si premii utilizand serviciile de online banking!”

Art. 1. ORGANIZATORUL

(1) Organizatorul Campaniei “Castigi si timp si premii utilizand serviciile online banking!”este Bancpost Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr.6A, sector 2., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare RO404416, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, cont RO56BPOS00000000104RON0O, deschis la Bancpost Centrala, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, denumita, in cele ce urmeaza, “Organizator”
(2) Campania “Castigi si timp si premii utilizand serviciile online banking!”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform Art.4. din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, DURATA CAMPANIEI, PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

(1) Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 8 noiembrie 2016 – 8 februarie 2017, urmand a fi organizata in unitatile Bancpost si postata pe site-ul www.bancpost.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca/sa scurteze aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor conform Art.4.(3)
(3) Produsele participante: aplicatiile Fastbanking si FastMobile Bancpost pentru persoane fizice.
(4) Tipurile de tranzactii eligibile efectuate prin produsele de la alin. (3) sunt: tranzactii efectuate de clienti prin serviciul internet banking – Fastbanking sau serviciul mobile banking–Fastmobile in perioada campaniei: ordine de plata in lei si valuta (interbancare), plati facturi prin modul dedicat (plati utile), schimburi valutare, plati intrabancare din cont Bancpost in alt cont Bancpost, altul decat cel al platitorului.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

(1) La Campanie pot participa clientii Bancpost, persoane fizice, cetateni romani, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament, denumiti in continuare „Participanti”,
(2) Pentru a fi considerati eligibili pentru tragerea la sorti, clientii trebuie sa indeplineasca, cumulativ conditiile de la alin.(1) , precum si urmatoarele:
a. sa detina unul dintre serviciile online/mobile banking – Fastbanking/Fastmobile de la Bancpost, la data de 08 februarie 2017 inclusiv, indiferent de data achizitiei acestuia;
b.1. pentru clientii care detin serviciile online/mobile banking inainte de 08 noiembrie 2016 – sa efectueze in fiecare luna a campaniei cel putin 5 tranzactii (conform listei cu tranzactii eligibile de la Art.2 alin.4), sau cel putin 15 tranzactii (conform listei cu tranzactii eligibile de la art. 2 paragraf 4) pe durata campaniei.
b.2. pentru clientii care isi deschid serviciul online/mobile banking in perioada campaniei si sa efectueze in perioada Campaniei :
 minim 12 tranzactii (conform listei cu tranzactii eligibile de la art. 2 paragraf 4) clientii care au data deschiderii serviciului in luna noiembrie 2016;
 sa efectueze minim 10 tranzactii (conform listei cu tranzactii eligibile de la art. 2 paragraf 4) clientii care au data deschiderii serviciului in luna decembrie 2016;
 minim 5 tranzactii (conform listei cu tranzactii eligibile de la art. 2 paragraf 4) clientii care au data deschiderii serviciului in perioada 01 ianuarie – 08 februarie 2017
c. sa detina un numar de telefon valid in sistemul bancii,
si care sunt de acord cu conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”).
(3) Nu pot participa la Campanie angajatii Bancpost/ sau ai subsidiarelor din Romania ale Grupului Eurobank , precum si rudele de gradul I si sotul/sotia a celor mentionati mai sus (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(5) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.
(2) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(3) Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe perioada de desfasurare, in reteaua teritoriala Bancpost si pe site-ul www.bancpost.ro.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (3), din prezentul articol.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIILOR, ACORDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

(1) Se vor acorda 10 premii Apple IPad Mini 2, 32 GB, WI- FI, Space Grey prin tragere la sorti, in valoarea totala neta de 13.699,90 lei. la care se adauga impozitul prevazut in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in valoare de 1.467 lei
(2) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri.
(3) Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii si nici de a solicita schimbarea caracteristicilor premiului. Premiile nu pot fi transferate altor persoane.
(4) Premiile se vor acorda participantilor pana cel tarziu la data de 10 martie 2017.

Art.6. TRAGEREA LA SORTI. ACORDAREA PREMIILOR

(1) Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnare castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragere la sorti electronica, care va fi efectuata in mod aleatoriu.
(2) La tragerea la sorti electronica vor participa toti clientii care au indeplinit cumulativ criteriile de eligibilitate mentionate la Art.3.
(3) Tragerea la sorti se va realiza in mod electronic, folosind un program cu distributie aleatorie pentru desemnarea castigatorilor. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant din partea Organizatorului si a unui notar care va atesta realizarea extragerii.
(4) La tragerea la sorţi se vor extrage 10 de castigatori şi 30 de rezerve (cate 3 rezerve pentru fiecare câştigător).
(5) Tragerea la sorti va avea loc pe data 20 februarie 2017 de la sediul Bancpost din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr 6, sector 2.
(6) Castigatorii desemnati prin tragerea la sorti vor fi contactati de 2 ori pe parcursul unei singure zile lucratoare pe numarul de telefon furnizat de acestia catre BANCPOST, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care va intra in posesia premiului. In cazul in care un castigator desemnat prin tragerea la sorti nu raspunde la telefon (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect din sistemul bancii, etc) si nu contacteaza banca in acest interval ( in ziua contactarii), si/sau refuza premiul se va contacta prima rezerva potentiala castigatoare a premiului si se va aplica aceeasi procedura ca si in cazul castigatorilor.
(7) Un participant la Campanie poate câştiga 1 (un) singur premiu din cele prevăzute la art.5.1.
(8) Pentru a intra in posesia premiului constand in bunuri, castigatorul trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (carte de identitate/pasaport) si sa semneze procesul verbal de predare –primire premiu. Premiul se va ridica din momentul in care castigatorul a acceptat premiul castigat la telefon, in intervalul 9-17, de luni pana vineri de la sediul unitatii Bancpost de unde a optat clientul
(9) Premiul neridicat in termen de 2 luni de catre castigatorul desemnat cat si premiul care nu va putea fi acordat in urma tragerii la sorti din diverse motive va fi anulat si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, conform Legii nr.227/2015. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Totodata, organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 alin.(1) de mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 8 alin.1, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a lua orice masura legala pe care o considera necesara impotriva acelor persoane .

ART. 10. RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati la numarul de telefon oferit in momentul semnarii contractului cu Bancpost S.A.;
 corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
 eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
 imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei,
 eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(2) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(2.1) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(2.2) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(2.3) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(2.4) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(2.5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(2.6) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.
(3) Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
ART.12. DIVERSE
(1) Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei campanii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.
(2) Prin participarea la campanie participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului regulament. In cazul in care organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea de catre castigator a conditiilor stipulate de regulamentul oficial, acestia isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!