Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

BANCPOST te premiaza la SAB

Perioada: 23.10.2014 – 02.11.2014

Mecanism: persoanelor fizice ce sunt prezente la SAB&A 2014, in cadrul caruia si-au lasat datele de contact si si-au exprimat consimtamantul de a fi contactati de catre un reprezentant Bancpost in vederea obtinerii detaliilor despre cardurile de credit emise de Bancpost S.A

Premii: 5 premii constand in accesul pentru 6 ore in cadrul Oldtimer Studio (http://www.oldtimer.ro) cu posibilitatea de a participa la restaurarea unei masini clasice.

BANCPOST te premiaza la SAB
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Art. 1. Desfasurarea campaniei
1.1. Organizatorul campaniei „BANCPOST te premiaza la SAB” este compania BANCPOST S.A., cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, in Registrul General al BNR sub nr. PJR-40-013/1999, cod fiscal RO 404416, Operator de date cu caracter personal nr.767 pentru servicii financiare-bancare si nr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, cu sprijinul S.C. NetWing International S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 2 A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004.
1.2. Aceasta campanie se adreseaza tuturor persoanelor fizice ce sunt prezente la SAB&A 2014, eveniment organizat la Romaero, in perioada 23.10 – 02.11.2014, in cadrul caruia si-au lasat datele de contact si si-au exprimat consimtamantul de a fi contactati de catre un reprezentant Bancpost in vederea obtinerii detaliilor despre cardurile de credit emise de Bancpost S.A..

1.3. Perioada desfasurarii campaniei este: 23.10.2014 – 02.11.2014

Art. 2. Dreptul de participare:

2.1. In vederea participarii la campania „BANCPOST te premiaza la SAB”, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

2.2. Participant poate fi orice persoana fizica, cetatean roman, major, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania,care in timpul vizitei la Salonul Auto Bucuresti, editia 2014, si-a lasat datele de contact si si-a exprimat acordul de a fi contactati de catre un reprezentant Bancpost in vederea obtinerii de informatii detaliate despre cardurile de credit Bancpost.

2.3. Nu pot participa la aceasta promotie salariatii companiei organizatoare Bancpost S.A., si ai companiei colaboratoare la aceasta S.C. NetWing International S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 2 A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004 precum si membrii familiilor acestora ( sot/sotie, rude si afini pana la gradul IV inclusiv).

2.4. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament BANCPOST te premiaza la SAB

3.1. Inscrierea in tragerea la sorti:

3.1.1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.2. Procedura tragerilor la sorti:

3.2.1. Tragerile la sorti vor avea loc in data de 06.11.2014.

3.2.2. Tragerea la sorti este electronica, folosindu-se un program cu distributie aleatorie pentru desemnarea castigatorilor si va fi efectuata de catre S.C. NetWing International S.R.L., la sediul BANCPOST S.A., Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, , Sector 2,din Bucuresti. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.

3.2.3. Se vor extrage un numar total de 6 premii – 5 premii plus 1 premiu mare. Pentru fiecare premiu in parte se vor extrage si 2 castigatori de rezerva.

3.3. Contactarea castigatorilor

3.3.1. Castigatorii extrasi vor fi contactati de Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

3.3.2. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 ori in
ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la castigatorul de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.3. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii neputand fi contactati sau validati conform art. 3.3.3) vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 4. Premiile:

4.1. Premiile campaniei „BANCPOST te premiaza la SAB” constau in:

– 5 premii constand in accesul pentru 6 ore in cadrul Oldtimer Studio (http://www.oldtimer.ro) cu posibilitatea de a participa la restaurarea unei masini clasice.

– Premiul cel mare consta intr-un test drive cu o masina clasica, ca si copilot, test-drive organizat de catre Oldtimer Studio. Acest test drive poate fi organizat doar cu o programare in prealabil intre castigator si Oldtimer Studio (programarea putandu-se efectua pentru perioada Aprilie – Septembrie 2015), cu mentiunea ca acesta se va face doar in conditii de vreme propice efectuarii test-drive-ului. Oldtimer este singurul responsabil de decizia cu privire la data posibila efectuarii acestui test-drive.

4.2. Numele castigatorilor campaniei precum si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.bancpost.ro, in maxim 5 de zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Art. 5. Taxe:
Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 6. Diverse:
Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze acordarea premiilor în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Art. 7. Regulamentul promotiei:
Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata Campaniei, la biroul mobil Bancpost din cadrul Salonului Auto Bucuresti 2014, precum si pe site-ul www.bancpost.ro. .

Art. 8. Incetarea programelor:
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Art. 9. Protectia datelor personale:
9.1. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania BANCPOST SA in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea BANCPOST SA. Cu toate acestea, participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor lor in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre BANCPOST SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

9.2. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la BANCPOST SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre BANCPOST SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre BANCPOST SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre BANCPOST SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate.

Art. 10. Diverse:

10.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.

10.2. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii BANCPOST S.A., din motive independente de vointa sa, de a o continua.

10.3. Eventualele litigii intre BANCPOST S.A. si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

10.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, data autentificarii, in patru exemplare originale, dintre care trei au fost inmanate partii.

S.C. BANCPOST S.A.
Prin imputenicit,
netWing International SRL

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!