Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Bancpost – Member Get Member

Regulament oficial al programului

“Member Get Member”
1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie 2014

 

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial al campaniei

(1) Organizatorul Campaniei “Member Get Member” – numita in continuare „MGM”, este Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”.

(2) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania MGM, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie  2014.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.

(3) Toate bonusurile acordate in cadrul acestei Campanii si care nu pot fi virate in contul Recomandatorilor din motive independente de vointa bancii raman la Organizator.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

(1)    Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care detin un cont curent la Bancpost S.A si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Recomandatori”).

(2)    Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Bancpost S.A. si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Art. 4. Regulamentul Campaniei

(1) Campania MGM se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei MGM este disponibil pe perioada de desfasurare in toate unitatile unitatile Bancpost de pe intreg teritoriul Romaniei.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament  pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei

(1)    A) Pentru a participa la aceasta Campanie, un Recomandator trebuie:

 • sa aiba deschis un cont la Bancpost inainte sau pe durata Campaniei;
 • sa fi primit de la Bancpost un cod unic de recomandare
 • Sa aduca bancii o declaratie pe proprie raspundere in care sa se mentioneze casa de asigurari de sanatate la care este asigurat/a.

B) Facultativ, Recomandatorul poate sa aduca bancii o adeverinta de la angajator din care sa reiasa ca Recomandatorul este salariat/a al unei societati care calculeaza, retine, declara si vireaza contributiile sociale prevazute de lege. In cazul pensionarilor, aceasta adeverinta este inlocuita de o dovada de pensionare (decizie de pensionare sau talon de pensie). In cazul in care aceasta adeverinta nu este prezentata Bancii pana in momentul in care se transmit Recomandarile, Banca va retine si vira Contributia de asigurari sociale (in continuare numita „CAS”) pentru sumele primite de Recomandatori, conform prevederilor articolului 6 de mai jos.

(2)    Pe baza codului unic de recomandare, comunicat de Bancpost SA Recomandatorului direct sau prin unitatile Bancpost, Recomandatorul poate recomanda una sau mai multe persoane care sunt angajati sau pensionari si care nu au cont de salariu, respectiv de pensie tip Senior Activ de la Bancpost (“Recomandat”). Recomandatorul trebuie sa comunice codul unic de recomandare primit Recomandatilor. Recomandatii se pot prezenta in oricare unitate Bancpost si isi pot deschide un cont de salariu, respectiv de pensie de tip Senior Activ,  mentionand codul unic primit de la Recomandator.

(3)    Recomandatorii, ce furnizeaza bancii, informatiile personale ale Recomandatilor, isi asuma intreaga responsabilitate pentru obtinerea acordului expres si neechivoc al acestora. Participarea la aceasta campanie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Bancpost S.A. in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Bancpost S.A

(4)    Recomandarile finalizate cu deschiderea unui cont de salariu, respectiv de pensie de tip Senior Activ si caruia i s-a virat primul salariu / pensie vor fi bonificate in termen de 10 zile lucratoare, la inceputul fiecarei luni pentru luna precedenta.

(5)    Bonusul va fi acordat Recomandatorilor ale caror recomandari sunt finalizate conf art. 5, pct 4, in baza codului unic de recomandare, valoarea acestuia fiind de 30 lei brut, reprezentand 20 lei net in lipsa adeverintei de la pct. 1 B), respectiv 23 lei net daca exista adeverinta de la pct. 1 B) pentru fiecare cont de salariu / pensie de tip Senior Activ in care s-a virat primul salariu / pensie.

(6)    Bonusul va fi virat Recomandatorului in contul deschis la Bancpost si specificat de catre el.

(7)    Pentru fiecare Recomandat, Recomandatorul poate primi un singur premiu.

 Art. 6. Bonusurile

(1)    Valoarea bruta a Bonusului oferit in cadrul acestei campanii este de 30 RON.

In cazul in care Recomandatorul nu prezinta adeverinta prevazuta la art. 5.1 B), impozitele si contributiile retinute la sursa de catre Organizator vor fi: CAS, contributia de asigurari de sanatate si impozitul pe venit, in cotele definite de legislatia fiscala in vigoare, aplicabile la valoarea bruta a Bonusului descris mai sus.

In cazul in care Recomandatorul prezinta Bancii adeverinta prevazuta la art. 5.1 B), impozitele si contributiile retinute la sursa de catre organizator vor fi: contributia de asigurari de sanatate si impozitul pe venit, in cotele definite de legislatia fiscala in vigoare, aplicabile la valoarea bruta a Bonusului descris mai sus.

(2)    Recomandatorii nu au posibilitatea de a schimba Bonusul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

(1)    Bonusurile sunt subiecte de impozit pe venit, CAS  si contributie privind asigurarile sociale de sanatate conform legilor in vigoare, iar aceste impozite, datorate de Recomandatori, vor fi retinute, declarate de catre Bancpost S.A. si virate catre bugetele statului, conform prevederilor fiscale in vigoare.

(2)    Bancpost S.A nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale, inclusiv de cele legate de inregistrarea fiscala sau declaratii fiscale pe care Recomandatorii le-ar avea in urma primirii bonusurilor descrise in prezenta Campanie,  cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din astfel de campanii, a CAS (in cazul in care Recomandatorul nu prezinta o adeverinta din care sa rezulte ca aceasta contributie este platita de catre angajatorul sau, potrivit prevederilor articolului 5.1 B), precum si a contributiei privind asigurarile sociale de sanatate, impozite pe care Bancpost S.A este obligata sa le retina, declare si sa le transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Bancpost S.A nu isi asuma nici o responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participantii la promotie. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea bonusului catre Recomandator, precum si orice alte obligatii de natura fiscala vor fi in sarcina Recomandatorului.

Art. 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1)    Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.

(2)    Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3)    In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1)    Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2)    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 10 RESPONSABILITATE

(1)    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(2)    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

–          corectitudinea datelor inregistrate de participanti;

–          eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;

–          eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

 

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1)    Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(2)    Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
 2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
 3. Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
 4. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 6. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

(3)    Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

ART.12. Dispozitii finale

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage bonusurile acordate.

Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit de la orice unitate Bancpost, pe toata durata Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

S.C. Bancpost  S.A..

 • Like!
  1

Facebook Comments:


error: Content is protected !!