Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Bancpost – Economiseste flexibil si castiga

Regulamentul Campaniei Promotionale

“Economiseste flexibil si castiga”

17 februarie- 31 martie 2014

Art. 1. Organizatorul si desfasurarea promotiei

1.1. Organizatorul Campaniei  Promotionale “Economiseste flexibil si castiga” este S.C. Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2. Organizatorul va desfasura aceasta campanie cu sprijinul imputernicitului sau S.C. netWing International S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 20 A, sector 6, avand Cod Unic de Inregistrare 16552818, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10472/2004, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4418, in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, in calitate de imputernicit al Organizatorului, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare “Agentia”.

1.3. Campania organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial se desfasoara in perioada 17 februarie- 31 martie 2014, in toate unitatile S.C. Bancpost S.A., pe intreg teritoriul Romaniei.

 

Art. 2. Dreptul de participare

2.1. Pentru a putea participa la aceasta campanie, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Participantii trebuie sa fie persoane fizice, rezidente, cu varsta de peste 18 ani.
  2. Participa in campanie:

a)       Clientii care devin titulari ai unui cont de economii de tipul MEGA Contul de Economii in LEI/EUR/USD/CHF, deschis la S.C. Bancpost S.A. in perioada 17 februarie- 31 martie 2014, identificati prin deschiderea unui cod unic de client CIF, si care majoreaza soldul total al conturilor detinute cu cel putin 500 EUR (sau echivalent LEI/valuta) si soldul contului de economii MEGA Contul de Economii in LEI/EUR/USD/CHF cu cel putin 1.000 EUR (sau echivalent LEI/USD/CHF) in perioada 17 februarie – 31 martie 2014.

b)       Clientii care devin titulari ai unui cont de tipul Personal Banking in RON/valuta, deschis la S.C. Bancpost S.A. in perioada 17 februarie – 31 martie 2014, identificati prin deschiderea unui cod unic de client CIF, si care majoreaza soldul total al conturilor detinute cu cel putin 500 EUR (sau echivalent LEI/valuta) si soldul contului Personal Banking in LEI/valuta  cu cel putin 5.000 EUR (sau echivalent LEI/valuta) in perioada 17 februarie – 31 martie 2014.

c)       Clientii existenti care sunt titulari ai  unui cont de economii de tipul MEGA Contul de Economii in LEI/EUR/USD/CHF deschis la S.C. Bancpost S.A., identificati prin deschiderea unui cod unic de client CIF si care majoreaza soldul total al conturilor detinute cu cel putin 500 EUR (sau echivalent LEI/valuta) si soldul contului de economii MEGA Contul de Economii in LEI/EUR/USD/CHF cu cel putin 1.000 EUR (sau echivalent LEI/USD/CHF) in perioada 17 februarie – 31 martie 2014.

d)       Clientii existenti care sunt titulari ai unui cont de tipul Personal Banking in LEI/valuta deschis la S.C. Bancpost S.A., identificati prin deschiderea unui cod unic de client – CIF, si care majoreaza soldul total al conturilor detinute cu cel putin 500 EUR (sau echivalent LEI/valuta) si soldul contului Personal Banking in LEI/valuta cu cel putin 5.000 EUR (sau echivalent LEI/valuta) in perioada 17 februarie – 31 martie 2014.

  1. Suma reprezentand majorarea soldului total al conturilor detinute de catre participanti la S.C. Bancpost S.A., reprezentand minim 500 EUR (sau echivalent LEI/valuta) si suma reprezentand majorarea soldului contului MEGA Contul de Economii, reprezentand minim 1.000 EUR (sau echivalent LEI/USD/CHF), respectiv suma reprezentand majorarea soldului contului Personal Banking, reprezentand minim 5.000 EUR (sau echivalent LEI/valuta) in perioada 17 februarie – 31 martie 2014, trebuie sa fie disponibile in conturi la data de 11 aprilie 2014.

2.2. Nu pot participa la promotie angajatii S.C. Bancpost S.A., ai companiilor din cadrul Grupului Eurobank, ai agentiilor si companiilor implicate in organizarea promotiei, precum si membrii familiilor acestora, rude si afini pana la gradul IV inclusiv.

2.3. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Art. 3. Mecanismul promotiei

Vor participa la promotie, respectiv vor fi inscrisi la tragerea la sorti, clientii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 de mai sus, astfel:

3.1. Extragerea premiilor va avea loc in data de 17 aprilie 2014.

3.2. Premiile sunt disponibile castigatorilor in interval de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice si invitarii de a semna procesul verbal de acceptare a premiului.

3.3. Banii aferenti premiilor vor fi virati de catre Bancpost S.A. in conturille mentionate de catre castigatori in procesele verbale de acceptare a premiilor in interval de 10 zile lucratoare de la data semnarii acestor procese verbale.

 

Art. 4. Procedura tragerii la sorti

Premiile se vor acorda prin tragere la sorti.

4.1. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc conform art. 3.1

4.2. Tragerea la sorti se va efectua electronic din toate inregistrarile valide primite, in perioada promotiei, si care indeplinesc conditiile de participare descrise la art. 2.

4.3. Tragerea la sorti se va realiza in mod electronic, folosind un program de distributie aleatorie, si va fi efectuata la sediul Organizatorului, fiind asistata de o comisie de validare formata din un notar public/avocat, un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.

4.4. Numele castigatorilor vor fi anuntate pe website-ul Bancpost, www.bancpost.ro, in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii.

4.5. In cadrul acestei promotii se vor extrage in total 7 premii:

  • Marele premiu consta in dublarea sumei cu care a fost majorat soldul contului (MEGA Cont de Economii sau cont Personal Banking) in perioada Campaniei, in valoare de maxim 10.000 euro echivalent in lei la cursul BNR din ziua tragerii la sorti.
  • 6 premii in valoare de 10.000 lei fiecare.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si cate 3 rezerve pentru fiecare dintre cele 7 premii.

 

Art. 5.  Premiile si acordarea lor

5.1. In cadrul tragerii la sorti se va acorda urmatoarele premii:

 

Denumire premiu Nr. premii acordate Valoare Neta Premiu Valoare bruta premiu (cu impozitul de retinut inclus) Valoare impozit retinut la sursa de Organizator

Premiu

6 premii

10.000 lei

11.790 lei

1.790 lei

Marele premiu

1 premiu

Maxim 10.000 euro*

Maxim 11.879 euro*

Maxim 1.879 euro*

*calculat la cursul de 4,5 lei/1 euro, valoarea totala a premiilor aproximativ 27.600 euro.

 

5.2. Castigatorii extrasi vor fi contactati de catre organizator, telefonic, pe numarul de telefon furnizat catre banca, in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii. Daca dupa cele 5 zile castigatorul nu se reuseste contactarea castigatorului, se va la prima rezerva in ordinea extragerii.

5.3. Castigatorii au libera optiune de a renunta la premiu printr-o declaratie in scris, caz in care Organizatorul va apela la prima rezerva in ordinea extragerii.

5.4. Prin Procesul verbal de acceptare a premiului promotiei “Economiseste flexibil si castiga” castigatorul isi va da acordul ca numele si prenumele sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare (de exemplu prezentarea pe pagina de Internet) aferente si/sau in legatura cu Campania, fara alte plati din partea Organizatorului.

Procesul verbal de acceptare a premiului va fi semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa si CNP.

5.5. Daca premiul nu poate fi acordat in urma extragerii (castigatorul neputand fi contactat cf. pct. 5.2., sau refuza premiul cf. pct. 5.3. sau din alte motive independente de Organizator) se va acorda rezervelor in ordinea extragerilor, organizatorul rezervandu-si dreptul de a dispune de premiu si de a-l anula, castigatorul initial neavand dreptul la nici o desdaunare din partea Organizatorului.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in ordinea tragerii la sorti, in cazul in care organizatorul are motive intemeiate sa considere ca persoana care a fost desemnata castigator prin tragere la sorti a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament.

Decizia comisiei de validare este finala si irevocabila.

5.6. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

 

Art. 6. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile obtinute din premiiile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile fiscale in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

Art. 7.  Regulamentul promotiei

7.1. Regulamentul promotiei poate fi obtinut in mod gratuit, in orice unitate S.C. Bancpost S.A.  pe intreaga durata a promotiei, de luni pana vineri intre orele 9-17, fiind de asemenea disponibil si pe website-ul Bancpost (www.bancpost.ro).

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, urmand ca orice modificare si/sau completare sa fie adusa la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la pct. 7.1. din prezentul  articol.

 

Art. 8.  Protectia datelor personale

Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea nr. 677/2001).

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei, scriind pe adresa Organizatorului.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. Bancpost S.A., S.C. netWing International S.R.L.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Organizator acesta se obliga:

–          sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

–          sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

–          sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677/2001.

Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre S.C. Bancpost S.A.  , la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel:

–          Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;

–          Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C. Bancpost S.A.  , la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Bancpost S.A.  , la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

–          Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre S.C. Bancpost S.A.  , intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

–          Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre S.C. Bancpost S.A.  , intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

–          Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

–          Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

Prin comunicarea datelor personale (nume si prenume, adresa, data nasterii, numarul de telefon) participanţii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale să fie pastrate si prelucrate  de compania S.C. Bancpost S.A. in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea S.C. Bancpost S.A. inclusiv al publicarii pe site-ul www.bancpost.ro. Cu toate acestea, participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre S.C. Bancpost S.A.  , la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

S.C. Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Art. 9.  Diverse

9.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, locatia de domiciliu/resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca organizatorul sa aibe nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice natura, fata de acestia.

9.2. Eventualele divergente intre S.C. Bancpost S.A.  si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila divergentele vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

9.3. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

 9.4. Bancpost S.A. contribuie la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar(FGDSB). Economiile persoanelor fizice si juridice (depozite, conturi de economii, conturi curente) sunt garantate de catre FGDSB in limita sumei de 100.000 EUR/echivalent lei, per institutie de credit si per deponent, conform legii. Plafonul actual a fost stabilit prin O.U.G. nr. 131/2010, publicata in MO la 30 decembrie 2010.

Art. 10. Dispozitii finale

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate.

Prezentul document a fost redactat si semnat astazi ………………………, data autentificarii, in ….. exemplare originale, dintre care …….  au fost inmanate partilor, fiecare exemplar avand aceeasi valoare juridica.

 

Bancpost S.A..

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!