Perioada Campaniei: 1 iulie 2013 –  7 februarie 2014

Alege Bancpost
Regulament oficial al campaniei promotionale
1 Iulie 2013 – 7 Februarie 2014

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial al campaniei
(1) Organizatorul  Campaniei  “Alege  Bancpost”  este  Bancpost  S.A.,  cu sediul  in  Bucuresti,  Bd. Dimitrie
Pompeiu,  nr.  6‐6A,  Sector  2,  inregistrata  la  Registrul  Comertului  nr.  J40/9052/1991,  Cod  Unic  de
Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
sub nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, denumita in cele ce
urmeaza “Organizator”.
(2) Organizatorul va desfasura aceasta campanie cu sprijinul imputernicitului sau S.C. NetWing International
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr.20, A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004,  notificata Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la nr.1826, in scopul desfasurarii de activitati de
marketing, reclama si publicitate, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare
“Agentia.”
(3) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie
pentru  participanti. Organizatorul  isi rezerva  dreptul  de  a modifica sau schimba regulamentul,  dar  nu
inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1)  Campania  ALEGE  BANCPOST,  organizata si  desfasurata  in  conformitate  cu  prevederile  prezentului
Regulament, se va desfasura in perioada 1 Iulie 2013 – 7 Februarie 2014.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi
adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii si care nu pot fi virate in contul castigatorilor din
motive independente de vointa bancii raman la Organizator.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE
(1) Campania  se  adreseaza  tuturor  persoanelor  fizice,  cetateni  romani,  majori,  cu  domiciliul
stabil/resedinta in Romania, care detin un cont curent la Bancpost S.A si care accepta termenii si conditiile
prezentului Regulament („Participant”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai Agentiei, implicate in desfasurarea
acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de
a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Campania ALEGE BANCPOST se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind
obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei ALEGE BANCPOST este disponibil in mod gratuit pe perioada de desfasurare in
toate unitatile Bancpost de pe intreg teritoriul Romaniei.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a  completa si/sau schimba prezentul Regulament   pe parcursul
derularii  campaniei,  completarea  si/sau  modificarea  urmand  a  fi  aduse  la  cunostinta  publicului  prin
modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

ART. 5. MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru a participa la aceasta Campanie, un Participant trebuie:
• sa deschida un cont la Bancpost pe durata Campaniei; • sa primeasca macar un salariu in contul respectiv pana la sfarsitul urmatoarei luni calendaristice
celei in care s‐a deschis contul de la punctul precedent.
(2) In fiecare luna calendaristica (notata cu n), incepand cu Septembrie 2013, Banca va efectua o tragere la
sorti in prima saptamana a lunii n, pentru fiecare angajator ai carui angajati au deschis cel putin 50 de
conturi  la Bancpost  in  luna  n‐2.  La tragerea  la sorti  pentru  angajatorul respectiv  vor  participa toti
Participantii, angajati la angajatorul respectiv, care si‐au deschis cont in luna n‐2 si au primit macar o
alimentare  de salariu  pana  la  incheierea  lunii  n‐1.  Prima  tragere  la sorti se  va  efectua  in  prima
saptamana a lunii Septembrie 2013, la care vor participa toti Participantii angajatorului respectiv care
si‐au deschis cont in Iulie 2013 si au primit macar o alimentare de salariu pana la sfarsitul lunii August
2013. Ultima tragere la sorti va avea loc in prima saptamana a lunii Februarie 2014.
(3) Pentru fiecare 50 de angajati ai unui angajator care si‐au deschis cont la Bancpost in fiecare din lunile
Iunie  ‐ Decembrie 2013 se va acorda cate un premiu prin tragere la sorti dintre Participantii acelui
angajator («Premiu lunar»). Numarul total de premii trase la sorti pentru un angajator nu este limitat.
De exemplu:
• Pentru mai putin de 50   de angajati  care deschid  cont intr‐o numita luna nu se acorda nici un
premiu.
• Pentru 50 – 99 de angajati se acorda un premiu;
• Pentru 100 – 149 de angajati se acorda doua premii, si asa mai departe.
(4) Tot in cadrul aceleiasi trageri la sorti descrisa in paragraful precedent se va efectua si acordarea unui
mare premiu lunar («Marele premiu lunar»), cate unul pentru fiecare luna. La aceasta tragere la sorti
vor  participa  toti  angajatii  care s‐au  calificat  pentru  tragerea  la sorti  de  la  paragraful  precedent,
indiferent de Angajator. Premiile nu se cumuleaza; eventualul castigator a doua premii (Premiul lunar si
Marele premiu lunar) va primi doar Marele premiu lunar.
(5) Tragerile la sorti vor avea loc numai pentru angajatorii care au cel putin 50 de angajati care au deschis
cel putin un cont in luna n‐2.
(6) Tragerile la sorti se vor realiza in mod electronic, folosind un program cu distributie aleatorie  pentru
desemnarea castigatorilor. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unui reprezentant din partea
Organizatorului si a unui notar care va atesta realizarea extragerii.
(7) Castigatorii tragerii la sorti vor fi anuntati de Banca in decurs de 5 zile lucratoare folosind datele de
contact din sistemul bancii, pentru a putea furniza documentele descrise in Art. 5.6.
(8) Castigurile vor fi acordate pana la sfarsitul lunii in care are loc tragerea la sorti.
(9) Premiul va fi virat Castigatorului in contul deschis la Bancpost si in care s‐a virat salariul.
Fiecare Castigator poate primi un singur premiu.

Art. 6. Premiile
(1) Valoarea unui Premiu lunar va fi de 300 lei net.
(2) Se vor acorda maxim 50 de premii lunare
(3) Valoarea Marelui premiu lunar va fi de 3.457 lei brut, reprezentand 3.000 lei net
(4) Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor lui.
(5) Valoarea totala a premiilor campaniei este de 110.742 lei brut
(6) Premiile neacordate raman la dispozitia organizatorului.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE
(1) Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii
fiscale  cu exceptia impozitului  cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa  cum este
reglementat de legislatia fiscala in vigoare. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul
se  obliga sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei
fiscale in vigoare. Totodata, mentionam ca organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate legata
de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti. Orice alte
taxe si impozite ce provin din predarea premiului sunt suportate de participant.

Art. 8. INCETAREAINAINTEDE TERMENACAMPANIEI
(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante
competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu
privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau
altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica
in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti sau Castigatori, pe de alta
parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul  este  indreptatit sa  ia  toate  masurile  necesare  in  caz  de  tentative  de  frauda  a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 10 RESPONSABILITATE
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
‐ corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
‐ eventualele  cheltuieli suplimentare suportate  de  catre  participanti  in  legatura  cu  aceasta
campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor lor in scopul mentionat in acest
articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa
mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele
personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(2) Fiecare Participant  exercita toate drepturile  prevazute  de  Legea nr.  677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul
in  care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau  categoriile de destinatari ai datelor,
existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit,
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt
sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se
va  adresa  o  cerere,  intocmita  in forma scrisa,  datata si semnata  catre  Bancpost  SA,  la
adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de
telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
c. Dreptul  de  interventie:  dreptul  de  a  obtine,  la  cerere si  in  mod  gratuit,  rectificarea,
actualizarea,  blocarea, stergerea sau transformarea  in  date  anonime  a  datelor  a  caror
prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept
poate  fi  exercitat  in  urmatoarele  conditii:  se  va  adresa  o  cerere  catre  Bancpost  SA,
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora
se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie
lizibila a actului de identitate;
d. Dreptul  de  opozitie:  dreptul  de  a se  opune  in  orice moment,  din motive  intemeiate si
legitime  legate de situatia sa particulara,  ca datele  care  il  vizeaza sa faca obiectul unei
prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat  in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in
forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita
opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o
copie lizibila a actului de identitate.
e. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea,
anularea  sau  reevaluarea  oricarei  decizii  care  produce  efecte  juridice  in  privinta  sa,
adoptata  exclusiv  pe  baza  unei  prelucrari  de  date  cu  caracter  personal,  efectuata  prin
mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
f. Dreptul  de  a se  adresa  Autoritatii  Nationale  de  Supraveghere  a  Prelucrarii  Datelor  cu
Caracter Personal sau justitiei,   pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.
677/2001 care i‐au fost incalcate.

(3) Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile
de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing,
fiind  inregistrat  cu  numarul  1826  in  Registrul  de  evidenta  a  prelucrarilor  de  date  cu  caracter
personal.

ART.12. Dispozitii finale
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile
acordate.
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit de la orice unitate Bancpost, pe toata
durata Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu
informarea corespunzatoare a celor interesati.

Act Aditional 1

ACT ADITIONAL
Alege Bancpost
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul “Alege Bancpost” („Concursul”) Organizat de Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2,Bucuresti, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 1826 numita in cele ce urmeaza “Organizator ”, autentificat sub nr 749 din data de 25 iunie 2013 de Biroul Notarial EXPERT.

Art 1.

Art. 5. din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) In fiecare luna calendaristica (notata cu n), incepand cu Septembrie 2013, Banca va efectua o tragere la sorti in prima saptamana a lunii n, pentru fiecare angajator ai carui angajati au deschis cel putin 30 de conturi de salariu la Bancpost in luna n-2. La tragerea la sorti pentru angajatorul respectiv vor participa toti Participantii, angajati la angajatorul respectiv, care si-au deschis cont in luna n-2 si au primit macar o alimentare de salariu pana la incheierea lunii n-1. Prima tragere la sorti se va efectua in prima saptamana a lunii Septembrie 2013, la care vor participa toti Participantii angajatorului respectiv care si-au deschis cont in Iulie 2013 si au primit macar o alimentare de salariu pana la sfarsitul lunii August 2013. Ultima tragere la sorti va avea loc in prima saptamana a lunii Februarie 2014.
(3) Pentru fiecare 30 de angajati ai unui angajator care si-au deschis cont de salariu la Bancpost in fiecare din lunile Iunie – Decembrie 2013 se va acorda cate un premiu prin tragere la sorti dintre Participantii acelui angajator («Premiu lunar»). Numarul total de premii trase la sorti pentru un angajator nu este limitat.
De exemplu:
• Pentru mai putin de 30 de angajati care deschid cont de salariu intr-o numita luna nu se acorda nici un premiu.
• Pentru 31 – 60 de angajati se acorda un premiu;
• Pentru 61 – 90 de angajati se acorda doua premii, si asa mai departe.
(4) Tot in cadrul aceleiasi trageri la sorti descrisa in paragraful precedent se va efectua si acordarea unui mare premiu lunar («Marele premiu lunar»), cate unul pentru fiecare luna. La aceasta tragere la sorti vor participa toti angajatii care si-au deschis cont de salariu in luna n-2 si au primit macar o alimentare de salariu pana la incheierea lunii n-1, indiferent de numarul de conturi deschise pe angajatorul respectiv.. Premiile nu se cumuleaza; eventualul castigator a doua premii (Premiul lunar si Marele premiu lunar) va primi doar Marele premiu lunar.
(5) Tragerile la sorti pentru « Premiul lunar » vor avea loc pentru angajatorii care au cel putin 30 de angajati care au deschis cate un cont de salariu in luna n-2.

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public la data autentificarii acestuia de catre un notar public.

S.C. Bancpost S.A.

Act Aditional 2

ACT ADITIONAL Nr 2
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
Alege Bancpost

Regulamentul “Alege Bancpost” („Concursul”) Organizat de Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2,Bucuresti, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 1826 numita in cele ce urmeaza “Organizator ”, autentificat sub nr 749 din data de 25 iunie 2013 de Biroul Notarial EXPERT.

Art 1.

Art. 2. din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:
TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania ALEGE BANCPOST, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 1 Iulie 2013 – 7 Februarie 2015.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii si care nu pot fi virate in contul castigatorilor din motive independente de vointa bancii raman la Organizator.

Art. 2.
Art. 5. din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) In fiecare luna calendaristica (notata cu n), incepand cu Septembrie 2013, Banca va efectua o tragere la sorti in prima saptamana a lunii n, pentru fiecare angajator ai carui angajati au deschis cel putin 30 de conturi de salariu la Bancpost in luna n-2. La tragerea la sorti pentru angajatorul respectiv vor participa toti Participantii, angajati la angajatorul respectiv, care si-au deschis cont in luna n-2 si au primit macar o alimentare de salariu pana la incheierea lunii n-1. Prima tragere la sorti se va efectua in prima saptamana a lunii Septembrie 2013, la care vor participa toti Participantii angajatorului respectiv care si-au deschis cont in Iulie 2013 si au primit macar o alimentare de salariu pana la sfarsitul lunii August 2013. Ultima tragere la sorti va avea loc in prima saptamana a lunii Februarie 2015.
(3) Pentru fiecare 30 de angajati ai unui angajator care si-au deschis cont de salariu la Bancpost in fiecare din lunile Iunie – Decembrie 2014 se va acorda cate un premiu prin tragere la sorti dintre Participantii acelui angajator («Premiu lunar»). Numarul total de premii trase la sorti pentru un angajator nu este limitat.
De exemplu:
• Pentru mai putin de 30 de angajati care deschid cont de salariu intr-o numita luna nu se acorda nici un premiu.
• Pentru 31 – 60 de angajati se acorda un premiu;
• Pentru 61 – 90 de angajati se acorda doua premii, si asa mai departe.
(4) Tot in cadrul aceleiasi trageri la sorti descrisa in paragraful precedent se va efectua si acordarea unui mare premiu lunar («Marele premiu lunar»), cate unul pentru fiecare luna. La aceasta tragere la sorti vor participa toti angajatii care si-au deschis cont de salariu in luna n-2 si au primit macar o alimentare de salariu pana la incheierea lunii n-1, indiferent de numarul de conturi deschise pe angajatorul respectiv.. Premiile nu se cumuleaza; eventualul castigator a doua premii (Premiul lunar si Marele premiu lunar) va primi doar Marele premiu lunar.
(5) Tragerile la sorti pentru « Premiul lunar » vor avea loc pentru angajatorii care au cel putin 30 de angajati care au deschis cate un cont de salariu in luna n-2.

Art.3

Art. 6. Premiile
(1) Valoarea unui Premiu lunar va fi de 300 lei net.
(2) Se vor acorda maxim 50 de premii lunare
(3) Valoarea Marelui premiu lunar va fi de 3.457 lei brut, reprezentand 3.000 lei net
(4) Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui.
(5) Valoarea totala a premiilor campaniei este de 221.742 lei brut
(6) Premiile neacordate raman la dispozitia organizatorului.

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public la data autentificarii acestuia de catre un notar public.

S.C. Bancpost S.A.

Rezultatele extragerilor lunare Alege Bancpost

Premiile
(1) Valoarea unui Premiu lunar va fi de 300 lei net.
(2) Se vor acorda maxim 50 de premii lunare
(3) Valoarea Marelui premiu lunar va fi de 3.457 lei brut, reprezentand 3.000 lei net
(4) Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor lui.
(5) Valoarea totala a premiilor campaniei este de 110.742 lei brut
(6) Premiile neacordate raman la dispozitia organizatorului.

Extragere 04 Martie 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
4 martie 2014

Numarul de inregistrari prima conventie: 53
Numarul de extrageri prima conventie: 5
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 28 PRISACARIU  GHEORGHE BUCURESTI 300
client 22 OLARU  ALIN COSMIN TELEORMAN 300
client 40 DOROBANTU  GEORGE VALENTIN BUCURESTI 300
client 15 PETRUS  MARIAN ADUNATII COPACENI 300
client 46 DOBRE  STEFAN GLINA 300
Numarul de inregistrari a doua conventie: 102
Numarul de extrageri a doua  conventie: 3
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 8 ZANFIR  IULIAN MARIAN URLATI 300
client 67 COJENEL  MARIANA PLOIESTI 300
client 58 LEPADATU  DANIELA PLOIESTI 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 46
Numarul de extrageri a treia conventie: 1
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 18 TACHE  GEORGIANA MARCELA VALENII DE MUNTE 300
Numarul de inregistrari marele premiu: 201
Numarul de extrageri marele premiu: 1
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 114 COMSA  NICOLETA LUMINITA FLORESTI 3000

Extragere 03 aprilie 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
03 aprilie 2014

Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari prima conventie: 17
Numarul de extrageri prima conventie: 2
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 4 SBERA DAVID SIBIU 300
client 13 SABOU AUREL FANEL CLUJ 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 31
Numarul de extrageri a doua  conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 9 BELDIMAN MIHAELA MARILENA VALENII DE MUNTE 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 31
Numarul de extrageri a treia conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 27 ANGHELUTA  CAMELIA MIHAELA COM BILTENI 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 90
Numarul de extrageri a patra conventie: 3
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 4 POPA  MARIANA ALEXANDRIA 300
client 20 PRODEA  LUCRETIA MARIAN BUCURESTI 300
client 45 MILEA  ADRIANA MARIANA ALEXANDRIA 300
Numarul de inregistrari a cincea conventie: 27
Numarul de extrageri a cincea conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 25 POPA  LUMINITA BUCURESTI 300
Numarul de inregistrari marele premiu: 196
Numarul de extragere marele premiu: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 31 MARIN  FLORENTIN ROBERT BUCURESTI 3000
Extragere 07 Mai 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
07 mai 2014

Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari prima conventie: 28
Numarul de extrageri prima conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 6 POPA ALEXANDRU DEJ 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 39
Numarul de extrageri a doua  conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 9 VLAD HARALAMBIE MOTRU 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 6
Numarul de extrageri a treia conventie: 3
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 6 SUCIU CONSTANTIN HARGHITA 300
client 5 POJAR GLIGORE ORADEA 300
client 3 MANOLE MARIUS CONSTANTIN VOLUNTARI 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 39
Numarul de extrageri a patra conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 34 RUS ANA MURES 300
Numarul de inregistrari a cincea conventie: 53
Numarul de extrageri a cincea conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 23 MIHAI  NELA TELEORMAN 300
Numarul de inregistrari Marele Premiu 165
Numarul de extrageri Marele Premiu 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 43 KYRALY  ANA MARIA MURES 3000

Extragere 04 iunie 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
04 iunie 2014

Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari prima conventie: 23
Numarul de extrageri prima conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 20 TIMOCE EMIL BISTRITA  NASAUD 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 30
Numarul de extrageri a doua  conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 5 VAIDA OANA ANDREEA DEJ 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 13
Numarul de extrageri a treia conventie: 3
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 10 CULEA MARIAN VARASTI 300
client 6 VIZIREANU GABRIEL DUDESTI 300
client 3 TOPOLOG VALENTIN ADRIAN BUCURESTI 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 55
Numarul de extrageri a patra conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 39 ZLATOV CRINA ALEXANDRA AMZACEA 300
Numarul de inregistrari a cincea conventie: 62
Numarul de extrageri a cincea conventie: 2
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 49 DINA ANGHEL CAMPULUNG 300
client 45 DINISICA CAMELIA MERENI 300
Numarul de inregistrari Marele Premiu 183
Numarul de extrageri Marele Premiu 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 168 STOICA DORU ILFOV 3000
Extragere 03 iulie 2014
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari prima conventie: 28
Numarul de extrageri prima conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 17 ALBU  GABRIEL SAT JIJILA 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 42
Numarul de extrageri a doua  conventie: 5
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 5 BROASCA  MATEI CIPRIAN BUCURESTI 300
client 19 MINA  FLORIN BUCURESTI 300
client 23 MUNTEANU  IONUT LUCIAN CERNAVODA 300
client 24 CONSTANTIN  DANIEL ADRIAN BUCURESTI 300
client 28 SPIRIDON  OANA DANIELA DAMBOVITA 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 38
Numarul de extrageri a treia conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 25 CUCUVEANU  LEONTIN CONSTANTA 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 36
Numarul de extrageri a patra conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 31 CSAJA  VASILE CUGIR 300
Numarul de inregistrari a cincea conventie: 5
Numarul de extrageri a cincea conventie: 2
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 3 ARIMIA  IRINA GIURGIU 300
client 5 IORDACHE  RAZVAN GIURGIU 300
Numarul de inregistrari Marele Premiu 149
Numarul de extrageri Marele Premiu 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 18 DIMA  ALINA SILVIA COM STOENESTI 3000
Extragere 06 august 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
6 august 2014

Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari prima conventie: 42
Numarul de extrageri prima conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
Client 3 GREC  VIORICA SALONTA 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 38
Numarul de extrageri a doua  conventie: 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 34 VOICU  GEORGETA BUCURESTI 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 70
Numarul de extrageri a treia conventie: 2
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 3 VATRAN  DORIN ARAD 300
client 11 BESLIU  LACRAMIOARA DIMBOVITA 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 94
Numarul de extrageri a patra conventie: 3
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 24 PASCU  ALINA VENERA TELEGA 300
client 48 PAVEL  CONSTANTA PLOPENI 300
client 56 POPA  IOANA BAICOI 300
Numarul de inregistrari Marele Premiu 244
Numarul de extrageri Marele Premiu 1
Rezultatele extragerii:
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 70 BOGDAN  GAVRIL INEU 3000
Extragere 01 Septembrie 2014

REZULTATELE EXTRAGERII
BANCPOST
1 septembrie 2014

Numarul de inregistrari prima conventie: 833
Numarul de extrageri prima conventie: 27
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 16 DULGHERIU  PETRICA ORADEA 300
client 18 MAGHIAR  MONICA SABINA ORADEA 300
client 23 SZILAGY  CLAUDIU ORADEA 300
client 32 MOCIAR  MAGDALENA MARCELA ORADEA 300
client 49 SZOMBATI  TIMEEA ANNA MARIA ORADEA 300
client 84 MARCAS  ANCUTA LAVINIA ORADEA 300
client 98 MOGA  CORNEL IOAN TARIAN 300
client 117 KUN  ATTILA ORADEA 300
client 131 PENTEA  GHEORGHE ORADEA 300
client 249 TERJEI  MIKLOS  SANDOR SARSIG 300
client 341 ZAVOI  KLARA ORADEA 300
client 381 LUNCAN  AMALIA ORADEA 300
client 388 VASC  IOANA ADINA NEGRENI 300
client 454 BOCHIS  BOGDAN MIHAI ORADEA 300
client 476 PETRILA  CARLOS FRANCISC MIERSIG 300
client 478 GABOR  ELENA ORADEA 300
client 507 TAU  IOANA PAULA RABAGANI 300
client 518 COSTEA  MELINDA COM.BORS 300
client 591 BENEA  TUDOR FLORIAN ORADEA 300
client 598 FIREZAR  TIBERIU SERGIU ORADEA 300
client 645 POP  ERZSEBET KATALIN BORS 300
client 665 SALAJAN  LIVIU FLORIN CHERESIG 300
client 699 SZABO  BORDAS ZSOLT ORADEA 300
client 720 SANDOR  FLORIAN ALIN ORADEA 300
client 794 DUMA  ERIKA ERZSEBET GEPIS 300
client 823 TOMA  CRISTIAN VASILE ORADEA 300
client 833 VAIDA  DANIEL RAZVAN ORADEA 300
Datele extragerii :  
Numarul de inregistrari a doua conventie: 53
Numarul de extrageri a doua  conventie: 1
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 44 IUSAN  ECATERINA-ADELINA LUPENI 300
Numarul de inregistrari a treia conventie: 72
Numarul de extrageri a treia conventie: 5
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 11 PAVEL  MATEI-GABRIEL GIURGIU 300
client 26 ILIE  ELENA BUCURESTI 300
client 30 BALAN  IONELA CATALINA TURNU MAGURELE 300
client 47 CHIRITA  MARIA EMANUELA SAT 1 DECEMBRIE 300
client 61 IONITA  CLAUDIA BUZAU 300
Numarul de inregistrari a patra conventie: 61
Numarul de extrageri a patra conventie: 2
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 1 BRATUCA  DANIEL MARIUS BURIAS 300
client 38 PAUN  COSTEL VASILATI 300
Numarul de inregistrari Marele Premiu 1019
Numarul de extrageri Marele Premiu 1
ID nume prenume oras Valoare neta Premiu
Castigator
client 67 DUDAU  CATALIN PETROSANI 3000
.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!