Perioada campaniei: 20.02.2017 – 31.03.2017

Regulamentul Concursului
“Extras EuroLine”

ART 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

(1) Organizatorul Concursului denumit “Extras EuroLine” este ERB Retail Services IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, cladirea Olympus, etaj 1 (partial) si etaj 3 (Zona 3), Sector 2, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J40/338/2004, cod unic de înregistrare 16036850, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizată ca IP nr. 004/28.04.2011, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 684, denumit în continuare “Organizatorul” sau “ERB”.

ART 2. LOCUL DE DESFASURARE, LOGISTICA SI DURATA CONCURSULUI

(1) Concursul “Extras EuroLine”, organizat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura exclusiv online, pe site-ul: www.cardulEuroLine.ro, in perioada 20 februarie, ora 8:00 – 31 martie 2017, ora 17:00.
(2) Durata Concursului poate fi prelungita de Organizator, aceasta decizie urmand a fi adusa la cunostinta publicului, in mod gratuit, prin afisare pe site-ul ERB Retail Services IFN SA: www.cardulEuroLine.ro.

ART 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Concursul se adreseaza tuturor clientilor ERB posesori ai unui card de credit ERB Retail Services IFN SA care acceseaza in perioada 20 februarie, ora 8:00 – 31 martie 2017, ora 17:00 website-ul: www.cardulEuroLine.ro in vederea activarii serviciului de consultare online a extrasului de cont.
(2) Serviciul de consultare online a extrasului de cont se considera activat daca, pana la data de 31 martie 2017, ora 17 :00, clientul ERB posesor al unui card de credit ERB Retail Services IFN SA a primit şi a utilizat user-ul şi parola corespunzatoare pentru acest serviciu, astfel cum acestea i-au fost comunicate de Organizator.
(3) Clientii ERB posesori ai unui card de credit ERB Retail Services IFN SA care au activat serviciul de consultare online a extrasului de cont conform art. 3 alin. (1) şi (2) sunt inscrisi automat la Concursul “Extras EuroLine” in conditiile prevazute de prezentul Regulament.
(4) Nu pot participa la acest Concurs angajatii Organizatorului si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze. Prin frauda se poate intelege tentativa de inrolare a unui card expirat sau a unui card care nu a fost utilizat in ultimele 4 (patru) luni.

ART. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

(1) Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la prezentul Concurs, clientii ERB care indeplinesc toate conditiile prezentate la Art. 3 Dreptul de participare sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
(2) Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada de desfasurare a Concursului pe site-ul ERB Retail Services IFN SA: www.cardulEuroLine.ro
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Concursului, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, prin afisarea acestora pe site-ul ERB Retail Services IFN SA: www.cardulEuroLine.ro.

ART. 5. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Cei 22 de castigatori ai Concursului si cele 13 rezerve ale acestora vor fi desemnati dintre clientii ERB care indeplinesc toate conditiile prezentate la Art. 3. Dreptul de participare in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul unui algoritm electronic securizat (http://www.random.org).
(2) Tragerea la sorti se va efectua in prezenta notarului si a unui reprezentant din partea Organizatorului in data de 5 aprilie 2017, iar anuntarea castigatorilor si a premiilor acordate se va face public in data de 6 aprilie 2017 pe pagina de internet a Organizatorului in sectiunea Promotii.
(3) Dupa anuntarea castigatorilor si a premiilor, in vederea intrarii in posesia premiilor, Castigatorii Concursului vor fi contactati de Organizator timp de 5 zile lucratoare, in fiecare zi, pe numerele de telefon declarate in Cererea de emitere a cardului de credit sau la cele existente in sistemul Organizatorului, daca acestea au fost modificate ulterior si au fost aduse la cunostinta Organizatorului. In cazul in care un castigator al Concursului nu raspunde la telefon in niciuna dintre cele 5 zile si nu contacteaza Organizatorul in acest interval, se va contacta prima rezerva potential castigatoare a premiului si se va aplica aceeasi procedura ca si in cazul castigatorului.
(4) In momentul contactarii telefonice a castigatorilor de Organizator, acestia vor fi identificati pe baza informatiilor din sistemul Organizatorului, urmand a se confirma cu acestia adresa de corespondenta. Intrarea in posesie a premiilor se va face prin transmiterea de catre Organizator a premiilor fie la adresa de corespondenta a clientului declarata in Cererea de emitere a cardului de credit şi confirmata telefonic, fie la cea existenta in sistemul Organizatorului, daca aceasta a fost modificata ulterior si a fost confirmata telefonic.

ART. 6. PREMIILE

(1) In urma tragerii la sorti, in cadrul Concursului se vor acorda urmatoarele premii:
– 2 tablete marca Lenovo, cu urmatoarele caracteristici: Lenovo Tab2 A10-30, 10”, Quad-Core 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB, IPS, White;
– 5 trollere de călătorie marca Lamonza, cu urmatoarele caracteristici: TROLER LAMONZA QUARTZ 55cm 55x39x20 CM;
– 5 rucsacuri marca Lamonza, cu urmatoarele caracteristici: LAMONZA Sapphire Gray/Blue;
– 10 căni termos cu urmatoarele caracteristici: interior din aluminiu, exterior plastic.
Valoarea totala a premiilor este de 3350 lei + TVA si nu include valoarea taxelor retinute la sursa care vor fi calculate conform prevederilor in vigoare.
(2) Premiile vor fi acordate in ordinea tragerii la sorti a castigatorilor, de la cel cu valoarea cea mai mare la cel cu valoarea cea mai mica: tableta, troller, rucsac respectiv cana termos.
(3) Un castigator poate castiga un singur premiu. Se vor trage la sorti 35 de participanti, dintre care 22 de castigatori si 13 rezerve.
(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a schimba premiile oferite cu alte bunuri si nici de a solicita schimbarea caracteristicilor premiului. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii castigatorilor.
(5) Premiile vor fi transmise castigatorilor pana cel tarziu la data de 31 mai 2017.
(6) In cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul cuvenit (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui Castigator de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul Castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului.
(7) In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate, fara alte despagubiri sau plati.
(8) Dupa ce premiile sunt inmanate Castigatorilor, Organizatorul este eliberat fata de acestia de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

(1) ERB Retail Services IFN SA, in calitate de organizator, nu este raspunzator pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare (Legea 227/2015). In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
(2) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor de mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile mentionate mai sus, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publicului, in mod gratuit, prin afisare pe site-ul ERB Retail Services IFN SA: www.cardulEuroLine.ro.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sa.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea premiului in mod necuvenit, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 10. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati la numarul de telefon declarat in Cererea de emitere a cardului de credit sau la cele existente in sistemul Organizatorului, daca acestea au fost modificate ulterior si nu au fost aduse la cunostinta Organizatorului, ex. corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Concurs, in cazul in care ele sunt gresite sau apartin altor persoane decat cele declarate;
– imposibilitatea participarii la acest Concurs respectiv a acordarii premiului din cauze care nu depind direct de Organizator;

ART. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Fiecare participant isi poate exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la ERB Retail Services IFN SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre ERB Retail Services IFN SA, la adresa mentionata la art. 1, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 care i-au fost incalcate.

ART. 12. DIVERSE

(1) Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai unui premiu al prezentului Concurs, numele si prenumele acestora si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori

 

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!